Ilutulestiku korraldamise loa taotlus

Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades toote kasutamisele määratud vanusepiirangut (alates 18. eluaastast). Pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõudeid. F4- ja T2-kategooria pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes pürotehnik. Ilutulestiku taotlus tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva koos kõigi nõutud lisadokumentidega.

TAOTLE ILUTULESTIKU KORRALDAMISE LUBA

ILUTULESTIKU KORRALDAMISE LUBA PEAB OLEMA ILUTULESTIKU KORRALDAMISEKS 

  •  avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega
  •  tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise tootega

ILUTULESTIKU KORRALDAJA TEAVITAB VÄHEMALT KOLM PÄEVA ETTE JÄRGMISI ASUTUSI

  • F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikul üritusel või tiheasustusega asula s – Politsei- ja Piirivalveametit ning Päästeametit
  • T2-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Päästeametit
  • lennuvälja lähiümbruses ilutulestiku korraldamisel, kasutades pürotehnilist toodet lennukõrgusega üle 45 meetri, – Lennuametit. 

ILUTULESTIKU KORRALDAMISE TAOTLUSELE TULEB LISADA JÄRGNEVAD DOKUMENDID 

  • kinnistu piirinaabritele edastatud teade
  • Päästeameti Põhja päästekeskusele edastatud teavituskiri (pohja@rescue.ee)
  • Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuurile edastatud teavituskiri (pohja@politsei.ee)
  • ilutulestiku asendiplaan
  • ilutulestiku turvaplaan

LISAINFO

KONTAKT

Anatoli Sergejev
järelevalveinspektor
602 8845 
anatoli.sergejev@viimsivv.ee