Spordiprogrammide ja - ürituste toetuse taotlus

SPORDIPROGRAMMIDE JA -ÜRITUSTE TOETUSE TAOTLUS

Spordiprogrammide ja -ürituste toetust saab vallaeelarvest taotleda sporditegevuse edendamiseks. Taotlus tuleb esitada enne sündmuse toimumist. Esitamise tähtajad on 5. jaanuar, 5. aprill, 5. juuni ja 5. oktoober. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.
Toetust ei saa taotleda taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele.

Taotlejal ja toetuse saajal ei tohi olla võlgnevusi valla ees.

 TOETUSE MÄÄRAMISEL LÄHTUTAKSE JÄRGMISTEST KRITEERIUMITEST

  • tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Viimsi valla haldusterritooriumil või tegevus, mis esindab Viimsi valda
  • tegevus on suunatud Viimsi valla alalistele elanikele või on nende huvides

 KÄESOLEVA KORRA ALUSEL EI TOETATA

  • ehitus- ja remondi- või renoveerimistöid

  • organisatsioonide halduskulude katmist

  • vara soetamist üksikisikule

 VALLA EELARVEST VÕIB TOETUST TAOTLEDA

  • valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik

  • valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, kollektiiv, registrisse kandmata selts jne)

ARUANNE 

LISAINFO

KONTAKT

Kaie Mamontov 
Spordi ja rahvatervise vanemspetsialist
E-post: kaie.mamontov@viimsivv.ee
Telefon: 513 2449

Vastuvõtuajad
E 14.00 - 17.30
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00