Ehitusjärelevalve

Viimsi Vallavalitsuse järelevalveosakond viib läbi riiklikku ehitusjärelevalvet ja väärteomenetlust oma pädevuse piires Viimsi valla territooriumil.

SELLEKS TÄIDAME JÄRGMISI ÜLESANDEID

 • Ehitise, sealhulgas kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise ehitamise või ehitusprojekti detailplaneeringule, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringule, projekteerimistingimustele või muudele ehitise asukohast tulenevatele nõuetele vastavuse kontrollimine;
 • Ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine, sealhulgas ehitise kasutamiseelse ohutuse kontrollimine;
 • Ehitamise teatise või ehitusloa olemasolu ja sellele kantud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimine;
 • Ehitise kasutusteatise või kasutusloa olemasolu ja sellele kantud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimine;
 • Ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt selle korrashoiu ja kasutamise nõuetele vastavuse kontrollimine;
 • Kohaliku tee kasutamise ja kaitsmise nõuete järgimise kontrollimine.

KUIDAS SEDA TÄPSELT TEEME
Järelevalvemenetluse (haldusmenetlus) läbiviimine

 1. Alustamise alus: isiku taotlus, avaldus, või pistelise kontrolli käigus tuvastatud võimalik rikkumine.
 2. Menetluse alguse kuupäev on esmase menetlustoimingu tegemise kuupäev.
 3. Esmane menetlustoiming on reeglina paikvaatlus.
 4. Paikvaatluse käigus tehakse huvialusest objektist, objekti osast, ümbritsevast jne kindlasti fotod ja vormistatakse korrektne paikvaatluse protokoll.
 5. Fotod märgistatakse tõenditena ja lisatakse iga foto juurde selle tegemise kuupäev ja kirjeldus.
 6. Järelevalvemenetluses tuleb anda enne ettekirjutuse andmist menetlusalusele isikule võimalus esitada asja kohta oma arvamus, selgitus või vastuväide.
 7. Isiku võib kutsuda seletuse andmiseks vallavalitsusse. Kutse saadetakse kirjalikult tähituna, võib samaaegselt kasutada e-kirja. Kutses märgitkase kindlasti menetluse alustamise seaduslik alus ja põhjendused.
 8. Ettekirjutuse andmisel märgitakse seaduslik alus (EhS § 130 lg 2 ja vastav punkt), rikkumise kvalifikatsioon, põhjendused, konkreetne nõue, hoiatus, tähtaeg. Ettekirjutus tuleb isikule kätte toimetada. Kättetoimetamise viisi valib menetleja.
 9. Peale ettekirjutuse andmist kontrollitakse objekti pisteliselt, kas ettekirjutust täidetakse. Vajadusel tellitakse mõõdistamisi, ekspertiise vms vajalikke kontrollimehhanisme. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral nõutakse sisse sunniraha. Sunniraha vabatahtlikuks tasumiseks antakse aega 5 päeva. Sunniraha tasumata jätmise korral edastatakse täiteavaldus kohtutäiturile läbi e-täituri.
 10. Sunniraha suurus peab olema vajalik ja proportsionaalne. Alustatakse esmakordsel rikkumisel väiksemast summast, suurendatakse, kui rikkumine jätkub või kordub. Lähtutakse ka isikust ning tema soovist koostööd teha. (EhS § 133 võimaldab – eraisikule kuni 6400, juriidilisele isikule kuni 64000). Mõistlikuks võib pidada esmase rikkumise korral 10% täissummast.
 11. Ettekirjutused ja sunniraha määramise haldusakt kantakse objektiga seotult ehitisregistrisse.
 12. Ehitiste lammutamise ettekirjutus antakse vallavalitsuse korraldusena, millele eelneb ehitise audit.
 13. Väärteomenetlus viiakse läbi vastavalt väärteomenetluse seadustikule ja kriminaalmenetluse seadustikule. Väärteomenetluses otsustab, korraldab ja vormistab dokumente järelevalveinspektor iseseisvalt ja kellegi suuniseid ja juhiseid ei täida.

Alus: eriseadus ehitusseadustik ja menetlus vastavalt haldusmenetluse seadusele