Piirdeaia ehitamine

UUE PIIRDEAIA RAJAMINE

Kui kinnistu piirdeaia rajamisega kaasnevad kaevetööd (sügavus üle 0,3m), tuleb ehitusseadustiku Lisa 1 omavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Katastriüksuste vahelised piirded rajatakse ja vajadusel muudetakse naabrite omavahelisel kokkuleppel (asjaõigusseadus § 151) kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe teisiti ette. Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult riikliku ehitisregistrisse EHR (dokumentide esitamiseks tuleb eelnevalt sisse logida ID-kaardiga või www.eesti.ee  kaudu). Piirdeaia projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemisega.

PIIRDEAIA ÜMBEREHITAMINE

Kui olemasoleva piirdeaia laiendamisega (pikendamisega) kaasnevad kaevetööd, on vajalik esitada ehitusteatis ja asendiplaan. Täies mahus ehitusprojekt ei ole sellisel juhul nõutav.

KAEVELOA TAOTLEMINE

Kui piirdeaia rajamisel on vajalik kaevata sügavamale kui 30 cm, pärast ehitusteatise teavitatuks lugemist, taotleda SIIT

RIIGILÕIVUD 

Riigilõiv tasutakse vastava taotluse esitamisel Viimsi Vallavalitsuse kontole: Swedbank a/a EE182200221010936477

Maksekorraldusele märkida toimingu nimetus (ehitusloa taotlus, kasutusloa taotlus, projekteerimistingimused, ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmine, aadress, ehitisregistri dokumendi väljastamine) ja ehitise aadress.