Huvihariduse ja huvitegevuse kava

Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse kava perioodiks 2019-2020 on kinnitatud

15. jaanuaril võttis Viimsi Vallavalitsus vastu riikliku rahastuse alusel koostatud Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2019-2020.

Kava koostati teist korda ning rahastusallikaks on Rahandusministeeriumi poolt kohalikule omavalitsusele eraldatav sihtotstarbeline lisatoetus, mille eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda 7.-19- aastastele noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7.-19- aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks.

Viimsi valla huvihariduse ja – tegevuse kavas on välja toodud 11 punkti (kitsaskohta ning tegevust) ning üldise nimetusega võib kava iseloomustada kui valdkonna arengusse panustamine.

Jätkutegevused

Kava alusel jätkub toimetulekuraskustes ja paljulapseliste (peres kasvab 4 või enam kuni 19-aastased lapst või noort) perede ning raske või sügava puudeastmega lapsele või noorele suunatud Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määrus nr 19 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord“. Korra alusel on võimalus taotleda huvikooli õppetasu ja huvitegevuse toetust kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 200 eurot õppuri kohta aastas. Lisaks transporditoetust raske või sügava puudega lapsele või noorele makstakse kuni 75% transpordikulust, kuid mitte rohkem kui 200 eurot lapse või noore kohta aastas.

Õppeaasta lõpuni jätkub MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis, Korvpalliklubi Viimsi, MTÜ Nordswim Viimsi, Randvere Kooli ja Viimsi Muusikakooli poolt perioodi 2017-2018 kava alusel alustanud ringide toetus.

Piiratud ligipääs

Prangli saarel luuakse täiendav huviring ning uue meetmena on Prangli saarel elavatel 7-19- aastastel noortel on võimalus taotleda transpordi kompensatsiooni mandril huviringis käimiseks.

HEV noortele uued võimalused

Randvere Koolis pakutakse lisaks HEV pikapäevarühma tegevustele uusi võimalusi vabaaja sisustamiseks.

Juhendajate/treenerite toetamine

Juhendajatele ja treeneritele on mõeldud kaks toetusmeedet:

  1. Esmalt toetuse eraldamine tööjõukulude katmiseks. Toetus on mõeldud huvikoolide või huvitegevust pakkuvatele organisatsioonidele, kes pakuvad huvitegevust või huviharidust erivajadustega lapsele või noorele.
  2. Teiseks juhendajatele/treeneritele erinevate koolitusprogrammide tellimine ja läbiviimine sh erivajadustega laste ja noortega tööks üldteadmiste/oskuste arendamiseks.

Projektitoetus

Projektitoetamise fond luuakse kaheks aastaks. Eesmärgiks uute sh innovaatiliste ja täiendatud võimaluste loomine huvihariduse – ja tegevuse toetamiseks. Projektifond on suunatud organisatsioonide toetamiseks.

Arendus

Kavas on üleüldine uuring Viimsi valla 7-19-aastaste noorte huvide kaardistamiseks. Seejärel luuakse huviharidust ja huvitegevuse infot koondav infosüsteem. Eesmärgiga saada ülevaadet Viimsi valla noorte hõivatusest ning teenusepakkujatest ning üleüldisest huvihariduse ja -tegevuse kvaliteedist.

Lisaks algatatakse huvihariduse ja üldhariduse lõimumise pilootprojekt eesmärgiga  arvestada huvihariduses ja -tegevuses omandatud teadmisi üldhariduskoolis ja vastupidi.

Kontakt

Kaija Mägi
Huvihariduse vanemspetsialist
kaija.magi@viimsivv.ee

Õigusakt