Noortevolikogu

Viimsi Noortevolikogu

Viimsi noortevolikogu on Viimsi vallavolikogu juures tegutsev Viimsi noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab noorte huve Viimsis. Viimsi noortevolikogu tegevuse eesmärgid on noorte huvide esindamine vallas; kaasa rääkimine valla noorsootöö korralduslikes küsimustes; koostöö suurendamine volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel; noorte omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse ning noorteürituste korraldamise soodustamine ning noorte kaasamine vallaelu korraldamist puudutavatesse protsessidesse.

Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu tegeleb

  • noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes;
  • arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse;
  • teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  • tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  • teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade osaluskogudega ning noorteorganisatsioonidega;
  • esindab Viimsi noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht on Viimsi vald, kes õpib Viimsi valla haridusasutuses või tegutseb aktiivselt Viimsi vallas. Noortevolikogu valimised toimuvad iga aasta augustis-septembris. Põhimääruse kohaselt on aastaringselt võimalik kandideerida noortevolikogu 2022/2023 koosseisu vabaliikmeks. Noortevolikogu vabaliikmeks võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht on Viimsi vald, kes õpib Viimsi valla haridusasutuses või tegutseb aktiivselt Viimsi vallas. 

Küsimuste ja ideede korral saab pöörduda noortevolikogu juhatuse poole, kirjutades info@viimsinoored.ee 
 

Viimsi noortevolikogu 2022/2023 koosseis:

Täisliikmed
1.    Elisabeth Juhansoo
2.    Liisi Kangro
3.    Janno Kivi
4.    Nora Kurisoo
5.    Diana Kutšerova
6.    Jan-Erik Kümnik
7.    Sten Lang
8.    Inger-Liis Link
9.    Laura-Lisett Lugu
10.    Luisa Nuka
11.    Sten Sergejev
12.    Brit Maria Villand
13.    Laura Västrik

Vabaliikmed
  12. Martin Aksel Porroson
  13. Olga Simagina

Viimsi noortevolikogu 2022/2023 koosseisu juhatusse kuuluvad:
esimees Sten Lang, sten.lang@viimsinoored.ee
aseesimees Elisabeth Juhansoo, elisabeth.juhansoo@viimsinoored.ee
aseesimees Liisi Kangro liisi.kangro@viimsinoored.ee  

Noortevolikogu põhimäärus