Menetluses olevad keskkonnaload

Viimsi Vallavalitsusele laekunud keskkonnaloa taotlus materjalidega saab täpsemalt tutvuda Viimsi Vallavalitsuses dokumendiregistris  või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis „KOTKAS“.

Uute keskkonnaloa taotluste saabumisel avaldatakse Viimsi koduleheküljel vastav teade koos dokumendiregistri või menetluse numbriga, mille abil on võimalik tutvuda vastavas registris keskkonnaloa taotluse materjalidega.

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 peab valla- või linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt millist keskkonnaluba taotletakse, loa taotleja nimi, andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta ning keskkonnaloa materjalid või lingi kust nendega tutvuda saab. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

22.09.2020

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Stivis (registrikood 10031869; aadress Koorma tn 1, Muuga küla, Viimsi vald, 74004 Harju maakond; edaspidi ettevõte) 26.08.2020 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba või õhusaasteluba) nr 199113 muutmise ning vee erikasutuse keskkonnaloaga (edaspidi  keskkonnaluba  või  veeluba) nr L.VV/333341 ühendamise taotlusmaterjalid, mis on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS kirja nr DM-110061-6 all.

Vastavalt  keskkonnaseadustiku  üldosa  seaduse  (edaspidi KeÜS)  §  41  lõikele  4  annab  Keskkonnaamet  ühe keskkonnaloa, kui KeÜS § 41 lõikes 1 nimetatud tegevused on omavahel ruumiliselt või tehnoloogiliselt seotud. Kuna  Keskkonnaameti  poolt  29.08.2019  ettevõttele  väljastatud  veeluba  nr  L.VV/333341  on  ruumiliselt  ja tehnoloogiliselt seotud õhusaasteloaga, taotleb ettevõte ühtset keskkonnaluba, milles on kajastatud kõik ettevõtte tegevusega seotud valdkonnad (antud juhul vee erikasutamine ning paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamine).

Keskkonnaloa  muutmise  eesmärgiks  on  täpsustada  käitises  kasutatavaid  tehnoloogiaid,  välisõhku  väljutatavate saasteainete heitkoguste arvutamise metoodikaid ning anda hinnang lõhnaaine/müra võimaliku esinemise kohta.

Keskkonnaloa taotlus vastab keskkonnaministri 23.10.2019 määruse nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“ (edaspidi  määrus nr 56) nõuetele. Keskkonnaamet peab esitatud andmeid piisavaks keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmiseks.

Ettevõte  põhitegevusalaks  on  laadungikäitlus  (EMTAK’i  kood  52241)  ja  muud  tegevusalad,  millele  luba taotletakse  on  vedelike  ja  gaaside  ladustamine  (EMTAK’i  kood  52102).  Ettevõte  tootmisterritooriumil  on  10 heiteallikat:  tankerid  kaidel  (3  tk),  autoestakaadi  õhutustorud  (2  tk),  raudtee-estakaadi  õhutustorud  (4  tk)  ja vahelaoplats (1 tk). Terminalis plaanitakse käidelda järgmiseid puistematerjale: kivisüsi – 1 840 000 tonni aastas; turvas  –  300  000  tonni  aastas;  killustik  –  500  000  tonni  aastas.  Puistematerjalide  maksimaalne  summaarne laadimiskäive  on  2  640  000  tonni  aastas.  Lisaks puistematerjalide  laadimisele,  käitleb  ettevõte  bituumenit maksimaalselt kuni 10 000 tonni aastas.

Arvamused tuleb Keskkonnaametile esitada ühe kuu jooksul. Keskkonnaloa  taotlusmaterjalidega  saab  tutvuda  Keskkonnaameti  keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS menetluse registreerimise nr M-110061 all.