Menetluses olevad keskkonnaload

Viimsi Vallavalitsusele laekunud keskkonnaloa taotlus materjalidega saab täpsemalt tutvuda Viimsi Vallavalitsuses dokumendiregistris  või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis „KOTKAS“.

Uute keskkonnaloa taotluste saabumisel avaldatakse Viimsi koduleheküljel vastav teade koos dokumendiregistri või menetluse numbriga, mille abil on võimalik tutvuda vastavas registris keskkonnaloa taotluse materjalidega.

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 peab valla- või linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt millist keskkonnaluba taotletakse, loa taotleja nimi, andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta ning keskkonnaloa materjalid või lingi kust nendega tutvuda saab. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
12.10.2021

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et METALLIST TRADE OÜ (registrikood: 14033227) (aadress Pihlaka tee 14, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond) esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/330142 muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Keskkonnaluba nr L.JÄ/330142, kehtivusajaga 10.01.2018 kuni 09.01.2023, on ettevõttele antud jäätmete taaskasutamiseks, teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks ning olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena. Ettevõtte tegevus seisneb metallijäätmete korduskasutuseks ettevalmistamises, sortimises, ümberpakkimises ja ladustamises ning elektri- ja elektroonikajäätmete demonteerimises ja korduskasutuseks ettevalmistamises. Jäätmekäitluskoht asub aadressil Rohuneeme tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus 89001:010:3474).

Keskkonnaloa muutmisega soovib ettevõte muuta käideldavaid jäätmeliike ja koguseid ning suurendada jäätmete ladustamise koguseid. Samuti soovib ettevõte muuta keskkonnaloa kehtivusaega tähtajatuks.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=1….

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keelduva otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kopli 76, 10416 Tallinn. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
17.09.2021

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AMZ Partners OÜ (registrikood: 14510503) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 12a-3) esitatud keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Ettevõte taotleb tähtajatu kehtivusajaga keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks ning metallijäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus. Ettevõtte tegevus seisneb metallijäätmete ning elektri- ja elektroonikajäätmete sortimises, korduskasutuseks ettevalmistamises ja ladustamises. Jäätmekäitluskoht asub aadressil Rohuneeme tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus 89001:010:3474).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=1….

Keskkonnaloa      taotluse   ja   muude   asjasse   puutuvate   dokumentidega   saate   tutvuda keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS  (https://kotkas.envir.ee/),  menetluse  nr M-116656, taotlus nr T-KL/1008827-2. 

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keelduva otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kopli 76, 10416 Tallinn. 

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1817660
 

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
17.08.2021

Viimsi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10115 Harju maakond) poolt 06.08.2021 esitatud Viimsi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on võetud menetlusse.

Uuringuluba taotletakse Harju maakonnas Viimsi vallas Lubja külas asuvale riigimaale katastriüksusele Krillimäe tee 2 // Viimsi metskond 79 (registriosa nr 9177002, katastritunnus 89001:001:1273). Riigivaravalitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava Viimsi uuringuruumi teenindusala pindala on 11,05 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 24 puurauku ja kuni 24 uuringukaeveõõnt, uurimissügavusega kuni 8 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised hüdrogeoloogilised katsetööd ja muud sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste määramine, kruusa purunemiskindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist https://kotkas.envir.ee/ menetluse nr M-116696 alt.
Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Suur 3, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab Keskkonnaametile esitada kuni 17.10.2021. 

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
17.08.2021

Viimsi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10115 Harju maakond) poolt 10.08.2021 esitatud Viimsi II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on võetud menetlusse.
Uuringuluba taotletakse Harju maakonnas Viimsi vallas Lubja külas asuvale riigimaale katastriüksusele Krillimäe tee 2 // Viimsi metskond 79 (registriosa nr 9177002, katastritunnus 89001:001:1273). Riigivaravalitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava Viimsi II uuringuruumi teenindusala pindala on 9,14 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku ja kuni 15 uuringukaeveõõnt, uurimissügavusega kuni 8 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised hüdrogeoloogilised katsetööd ja muud sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste määramine, kruusa purunemiskindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist https://kotkas.envir.ee/ menetluse nr M-116720 alt.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Suur 3, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab Keskkonnaametile esitada kuni 17.10.2021. 

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

27.04.2021

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine.

Keskkonnaamet  teatab,  et  on  keskkonnaseadustiku  üldosa  seaduse  (edaspidi KeÜS) § 46 lg 1 alusel  võtnud  menetlusse  aktsiaseltsi  Viimsi  Vesi  (registrikood:  10461699;  aadress:  Harju maakond,  Viimsi  vald,  Lubja  küla,  Paelille  tee  1,  74010;  edaspidi  ettevõte)  poolt  12.04.2021 Keskkonnaametile   esitatud   keskkonnaloa   muutmise   taotluse,   mille   alusel   taotleb ettevõte keskkonnaloa muutmist järgnevalt:

  1. suurendada lubatud põhjaveevõttu, kuna mitmed Viimsis  asuvad  aiandusühistud  on  oma  puurkaevud  sulgenud  ja  nende  liikmed  on ühisveevärgiga  liitunud; 
  2. liita  kokku  keskkonnaload  nr  L.VV/326911  ja  L.VV/325365; 
  3. ühtse    puurkaevude    grupi    tekitamist    (edaspidi taotlus).  

Taotlus   on   registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 12.04.2021 kirja nr DM-115432-1 all, taotlus nr T- KL/1007786.

Keskkonnaloa taotluse ja menetlusega seotud dokumendid on kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (Kotkas.envir.ee) menetluse nr M-115432 all.