Katastriüksuste liitmine

Katastriüksuste liitmine on mitmest naaberkatastriüksusest ühe katastriüksuse moodustamine.

Katastriüksuste liitmiseks ehk uue katastriüksuse moodustamiseks:

 • pöördub maaomanik vallavalitsusse, et selgitada katastriüksuste liitmise võimalusi ehk kas on vaja koostada planeering või ilmnevad muud kitsendavad asjaolud (krundi suuruse piirang jne);
 • maaomanik pöördub vajadusel kooskõlastuse või nõusoleku saamiseks vastava ameti poole (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Põllumajandusamet, Muinsuskaitseamet jt);
 • pärast vallavalitsuselt loa saamist pöördub maaomanik maakorraldustööde tegevuslitsentsi omava maamõõtja poole, kes maaomaniku volituse alusel taotleb katastripidajalt katastrimõõdistamise tingimused;
 • maamõõtja teostab katastrimõõdistamise ning koostab katastrimõõdistamise toimiku;
 • vallavalitsus määrab tekkivale katastriüksusele aadressi ja sihtotstarbe;
 • maamõõtja esitab liitmisel moodustatud katastriüksuse toimiku katastripidajale (Maa-ametile) koos maaomanike avalduse ja teiste kande tegemiseks vajalike materjalidega;
 • maaomaniku avalduses peavad olema maaomaniku kontaktandmed, olemasolul lisada e-posti aadress;
 • katastripidaja määrab katastriüksuse piiri, pindala ja kõlvikud ja  edastab vastavad andmed maaomanikule, kes andmetega nõustumisel esitab kandeavalduse katastriüksuse registreerimiseks maakatastris koos nõusolekuga kinnistusraamatusse kande tegemiseks;
 • kui liidetavad katastriüksused asuvad kinnistusraamatu erinevates registriosades, peab omaniku avaldus olema notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud;
 • katastripidaja teeb otsuse katastriüksuse registreerimise või sellest keeldumise kohta;
 • teade kande tegemisest või kandest keeldumise kohta edastatakse kandeavalduses näidatud elektronposti aadressile. Posti teel saadetakse teade vaid juhul, kui elektrooniliselt ei ole võimalik otsusest teavitada
 • pärast katastriüksuse registreerimist maakatastris esitab katastripidaja avalduse kinnistusraamatu pidajale.

 

Pane tähele!
Kui liidetavad katastriüksused asuvad kinnistusraamatu erinevates registriosades , siis saab neid liita üksnes juhul, kui nad kuuluvad  ühele ja samale omanikule.