Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

Metsakasti küla, kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12) detailplaneering - Jäätma tee 4 kinnistu piiride osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 17.08.2021 vastu otsuse nr 44 „Viimsi Vallavolikogu 09.12.2014 otsusega nr 88 „Metsakasti küla, kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12) detailplaneeringu kehtestamine” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Jäätma tee 4 kinnistu piiride osas”.

Viimsi Vallavolikogu 09.12.2014 otsusega nr 88 kehtestati Metsakasti küla, kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12) detailplaneering, millega planeeriti 16 väikeelamukrunti, teedevõrgustik ning määrati hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus oli 30 000 m².

Metsakasti küla, Jäätma tee 4 kinnistu omanikud esitasid 29.06.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Metsakasti küla, kinnistu Lepiku detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Jäätma tee 4 kinnistu piiride osas. Omanike soov on muuta kinnistu piire läbi maakorralduslike toimingute.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on detailplaneeringuga määratud kinnistu piiride muutmine, et Jäätma tee 4 ja Kaasiku kinnistute vahel olevat piiri oleks võimalik muuta vastavalt naabrite vahelisele kokkuleppele. Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist on omanikel võimalik maakorralduslike toimingute läbi realiseerida aja jooksul muutunud soove. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Jäätma tee 4 kinnistu piiride osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Pärnamäe küla, Künka V, Lageda tee 21 maaüksuste detailplaneering - kruntidele määratud ehitisealuse pinna, hoonete arvu ja krundi piirist lubatud ehitusala (hoonestusala) kauguse osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 17.08.2021 vastu otsuse nr 43 „Viimsi Vallavalitsuse 11.03.2003 korraldusega nr 164 „Detailplaneeringu kehtestamine: Künka V, Lageda tee 21 maaüksused” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine kruntidele määratud ehitisealuse pinna, hoonete arvu ja krundi piirist lubatud ehitusala (hoonestusala) kauguse osas”.

Viimsi Vallavalitsuse 11.03.2003 korraldusega nr 164 kehtestati Pärnamäe küla, Künka V, Lageda tee 21 maaüksuste detailplaneering, millega planeeriti 16 väikeelamukrunti, teedevõrgustik ning määrati hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus oli 17 884 m².

Pärnamäe küla, Künka tee 2 // Lageda tee 27 kinnistu omanik esitas 21.05.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Künka V, Lageda tee 21 maaüksuste detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Künka tee 2 // Lageda tee 27 kinnistu osas. Omaniku soov on ehitisealuse pinna, hoonete arvu ja krundipiirist lubatud ehitusala (hoonestusala) kauguse muutmine vastavalt kehtivale üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted” (edaspidi üldplaneeringu teemaplaneering).

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on ehitisealuse pinna, hoonete arvu ja krundipiirist lubatud ehitusala (hoonestusala) kauguse muutmine vastavalt kehtivale üldplaneeringu teemaplaneeringule, mille kohaselt on üksikelamukrundi suurim lubatud täisehitusprotsent 20, lubatud ehitusala kaugus kinnistu piiridest 7,5 m ning üle 1000 m² suurusele elamukrundile on lubatud abihoone. Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist on omanikul võimalik taotleda projekteerimistingimused, millega määratakse üldplaneeringu teemaplaneeringuga kooskõlas olevad tingimused ehitusprojekti koostamiseks.

Ühtlasi leiab planeeringu koostamise korraldaja, et detailplaneeringu kehtima jäämine kehtestatud kujul ei ole põhjendatud ning mõistlik on kehtetuks tunnistada Künka V, Lageda tee 21 maaüksuste detailplaneering ehitisealuse pinna, hoonete arvu ja krundipiirist lubatud ehitusala (hoonestusala) kauguse osas tervenisti, et võimaldada realiseerida üldplaneeringu teemaplaneeringuga lubatud täisehitusprotsenti 20, nihutada hoonestusala kooskõlas üldplaneeringu teemaplaneeringuga määratud tingimustega ning juurde saada abihoonete ehitamise võimalus. Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist on omanikel võimalik taotleda projekteerimistingimused, millega määratakse tingimused ehitusprojekti koostamiseks.

Prangli saar, Lääneotsa küla, Vanani II (uue nimega Seelikuranna) maaüksuse detailplaneering - ehitisealuse pinna osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 17.08.2021 vastu otsuse nr 42 „Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2015 korraldusega nr 1084 „Prangli saarel Lääneotsa külas Vanani II (uue nimega Seelikuranna) maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine” kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ehitisealuse pinna osas”.

Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2015 korraldusega nr 1084 kehtestati Prangli saarel Lääneotsa külas Vanani II maaüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks oli avaliku kasutusega supelranna rajamine ning transpordimaa kruntide piiride vastavusse viimine väljakujunenud – sisse sõidetud – pinnasteega. Planeeritava ala suurus oli 14 700 m².

Lääneotsa küla, Seelikuranna kinnistu omanikud esitasid 26.04.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Vanani II detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks ehitisealuse pinna osas. Pöördujate soov on suvila laiendamine kuni 33% olemasoleva hoone mahust.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on suvila ehitisealuse pinna suurendamine kuni 33% olemasoleva hoone mahust, et muuta ebasümmeetriline hoone sümmeetrilisemaks. Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist on Seelikuranna kinnistu omanikel võimalik esitada ehitusteatis, kui hoonet laiendatakse kuni 33% olemasoleva hoone mahust. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ehitisealuse pinna osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Pringi küla, endise Vanapere 29 maaüksuse detailplaneering - Kapteni tee 9 ja Kapteni tee 9a kinnistute osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 15.06.2021 vastu otsuse nr 33 „Viimsi Vallavolikogu 07.09.1999 otsusega nr 113 „Detailplaneeringu kehtestamine: endine Vanapere 29” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Kapteni tee 9 ja Kapteni tee 9a kinnistute osas”.

Viimsi Vallavolikogu 07.09.1999 otsusega nr 113 kehtestati Pringi küla, endine Vanapere 29 maaüksuse detailplaneering, millega planeeriti 16 väikeelamu krunti, tootmismaa krunt, haljasmaa krunt, teedevõrgustik ning määrati hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus oli 62 560 m².

Pringi küla, Kapteni tee 9 ja Kapteni tee 9a kinnistute omanik esitas 22.02.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Vanapere 29 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Kapteni tee 9 ja Kapteni tee 9a kinnistute osas, põhjendades seda sooviga liita läbi maakorralduslike toimingute Kapteni tee 9 ja Kapteni tee 9a kinnistud ning suurendada ehitisealust pinda vastavalt kehtivale üldplaneeringu teemaplaneeringule.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on kahe kinnistu kokku liitmine ning ehitisealuse pinna määramine vastavalt Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted”, mille kohaselt on üksikelamukrundi suurim lubatud täisehitusprotsent kinnistu pindalast 20. Peale kahe kinnistu kokku liitmist oleks kinnistul üldplaneeringu teemaplaneeringu kohane võimalik suurim ehitisealune pind ca 550 m². Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist on omanikul võimalik läbi maakorralduslike toimingute liita Kapteni tee 9 ja Kapteni tee 9a kinnistud ning taotleda projekteerimistingimused, millega määratakse hoone asukoht ja tingimused ehitusprojekti koostamiseks.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Kapteni tee 9 ja Kapteni tee 9a kinnistute osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Pringi küla, maaüksuse Jaani-VI detailplaneering - Käbi tee 1 ja Käbi tee 3 kinnistute osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 15.06.2021 vastu otsuse nr 29 „Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 138 „Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksus Jaani VI” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Käbi tee 1 ja Käbi tee 3 kinnistute osas”.

Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 138 kehtestati Pringi küla, Jaani-VI maaüksuse detailplaneering, millega planeeriti 11 väikeelamu krunti, 11 metsamaa krunti, tootmismaa krunt, sotsiaalmaa krunt, teedevõrgustik ning määrati hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus oli 21 400 m².

Pringi küla, Käbi tee 1 kinnistu omanik esitas 09.03.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Jaani-VI detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Käbi tee 1 kinnistu osas, kuna detailplaneering on vastuoluline ning detailplaneeringuga määratud hoonestusala ulatuses ei ole võimalik detailplaneeringuga määratud ehitusõigust realiseerida. Menetluse käigus esitas 25.03.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Pringi küla, Käbi tee 3 kinnistu omanik Jaani-VI detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks ka Käbi tee 3 kinnistu osas, kuna detailplaneering on vastuoluline ning detailplaneeringuga määratud hoonestusala ulatuses ei ole võimalik detailplaneeringuga määratud ehitusõigust realiseerida.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on hoonestusala muutmine, et Käbi tee 1 kinnistule oleks võimalik ehitada hoonestusalast väljapoole abihoone ning Käbi tee 3 kinnistule elamu ja abihoone, kuna detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurus ei võimalda oma pindalast tulenevalt määratud ehitusõigust ellu viia. Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist on omanikel võimalik taotleda ehitusloa kohustuslike hoonete ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused, millega määratakse hoonete asukoht ja märgitakse haljastuse hindamise tulemusel säilitamise kohustusega puud.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Käbi tee 1 ja Käbi tee 3 kinnistute osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Lubja küla, Pärtle II maaüksuse detailplaneering - Pärtle tee 15, Pärtle tee 17, Pärtle tee 18 ja Pärtle tee 20 kinnistute osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 20.04.2021 vastu otsuse nr 16 „Viimsi Vallavolikogu 12.05.1998 otsusega nr 384 „Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja külas Pärtle II maaüksus” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Pärtle tee 15, Pärtle tee 17, Pärtle tee 18 ja Pärtle tee 20 kinnistute osas”.

Viimsi Vallavolikogu 12.05.1998 otsusega nr 384 kehtestati Lubja küla, Pärtle II maaüksuse detailplaneering, millega planeeriti 36 väikeelamu krunti, teedevõrgustik ning määrati hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus oli 68 000 m².

Lubja küla, Pärtle tee 15 kinnistu omanik esitas 11.01.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Pärtle II maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Pärtle tee 15 kinnistu osas. Omaniku soov on detailplaneeringus märgitud elektriõhuliinide kaitsevööndi vähendamine, mis võimaldaks realiseerida detailplaneeringuga määratud ehitusõigust.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on elektriõhuliinide kaitsevööndi vähendamine, kuna üks õhuliinidest on looduses likvideeritud, mis võimaldaks realiseerida detailplaneeringuga määratud ehitusõigust 20% kinnistu pindalast. Arvestades, et piiranguvööndit tekitav õhuliin on likvideeritud lisaks Pärtle tee 15 kinnistule ka Pärtle tee 17, Pärtle tee 18 ja Pärtle tee 20 kinnistutel, on tulenevalt võrdse kohtlemise printsiibist põhjendatud kohelda planeeringu järgi sarnases situatsioonis olevaid kinnistuid võrdselt ja ühetaoliselt. Sellest tulenevalt leiab planeeringu koostamise korraldaja, et kehtestatud kujul detailplaneeringu kehtima jäämine ei ole põhjendatud ning detailplaneering tuleb osaliselt kehtetuks tunnistada Pärtle tee 15, Pärtle tee 17, Pärtle tee 18 ja Pärtle tee 20 kinnistute osas. See võimaldab detailplaneeringu kohaselt elektriõhuliinide kaitsevööndiga koormatud, kuid tänaseks päevaks likvideeritud liinidega kinnistutel realiseerida Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005 määrusega nr 32 kehtestatud üldplaneeringu teemaplaneeringus lubatud ehitusõigust 20% kinnistu pindalast.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Pärtle tee 15, Pärtle tee 17, Pärtle tee 18 ja Pärtle tee 20 kinnistute osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Pringi küla, endise Vanapere 29 maaüksuse detailplaneering - Makrilli tee 3 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 20.04.2021 vastu otsuse nr 15 „Viimsi Vallavolikogu 07.09.1999 otsusega nr 113 „Detailplaneeringu kehtestamine: endine Vanapere 29 maaüksus” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Makrilli tee 3 kinnistu osas”.

Viimsi Vallavolikogu 07.09.1999 otsusega nr 113 kehtestati Pringi küla, endise Vanapere 29 maaüksuse detailplaneering, millega planeeriti 16 väikeelamu krunti, tootmismaa krunt, haljasmaa krunt, teedevõrgustik ning määrati hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus oli 62 560 m².

Pringi küla, Makrilli tee 3 kinnistu omanik esitas 18.01.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Vanapere 29 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Makrilli tee 3 kinnistu osas. Omaniku soov on muuta lubatud ehitusala, kuna detailplaneeringuga määratud ehitusalal asub väärtuslik kõrghaljastus.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on lubatud ehitusala muutmine, et elamu ehitamisel ei kahjustataks kinnistul olevat väärtuslikku kõrghaljastust. Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist on omanikul võimalik taotleda projekteerimistingimused, mille eelduseks on dendroloogiline hinnang, mille tulemustest lähtudes määratakse hoone asukoht ja märgitakse säilitamise kohustusega puud. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Makrilli tee 3 kinnistu osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Pärnamäe küla, Põldmäe talu maade detailplaneering - Suur-Kaare tee 4 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 26.01.2021 vastu otsuse nr 4 „Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 109 „Detailplaneeringu kehtestamine: Põldmäe talu maad” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Suur-Kaare tee 4 kinnistu osas”.

Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 109 kehtestati Pärnamäe küla, Põldmäe talu maade detailplaneering, millega planeeriti 70 väikeelamu krunti, teedevõrgustik ning määrati hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus oli 12 660 m².

Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 4 kinnistu omanik esitas 28.10.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Põldmäe talu maade detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Suur-Kaare tee 4 kinnistu osas, mida täpsustas oma 19.11.2020 saadetud e-kirjaga.  Omaniku soov on ehitisealuse pinna suurendamine vastavalt kehtivale üldplaneeringu teemaplaneeringule, kuna kehtiv ehitisealune pind ei vasta omaniku vajadustele. 

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on ehitisealuse pinna suurendamine vastavalt Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted”, mille kohaselt on üksikelamukrundi suurim lubatud täisehitusprotsent kinnistu pindalast 20. Antud kinnistul oleks üldplaneeringu teemaplaneeringu kohane võimalik ehitisealune pind ca 305 m2. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Suur-Kaare tee 4 kinnistu osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse ellu viimist kehtima jäävas osas.

Randvere küla, kinnistu Mikusaun-Lepamäe detailplaneering - Tammeranna tee 12 ja Tammeranna tee 14 kinnistute piiride ja kinnistute suuruse osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 26.01.2021 vastu otsuse nr 3 „Viimsi Vallavalitsuse 26.04.2013 korraldusega nr 493 „Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere küla, kinnistu Mikusaun-Lepamäe” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Tammeranna tee 12 ja Tammeranna tee 14 kinnistute piiride ja kinnistute suuruse osas”.

Viimsi Vallavalitsuse 26.04.2013 korraldusega nr 493 kehtestati Viimsi vald, Randvere küla, kinnistu Mikusaun-Lepamäe detailplaneering, mis hõlmab praegused Tammeranna tee 12 ja Tammeranna tee 14 kinnistud. Detailplaneeringu eesmärk oli kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks, üheks üldkasutatava maa krundiks, üheks transpordimaa krundiks ja ehitusõiguse seadmine. Planeeritava ala suurus oli 8095 m². 

Randvere küla, Tammeranna tee 12 ja Tammeranna tee 14 kinnistute omanikud esitasid 19.10.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Mikusaun-Lepamäe detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Tammeranna tee 12 ja Tammeranna tee 14 kinnistute piiride osas, põhjendades seda sooviga muuta maakorralduslike toimingutega kinnistute piire ja kinnistute suurust.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on detailplaneeringuga määratud kinnistute piiride muutmine, et suurendada Tammeranna tee 14 kinnistu pindala Tammeranna tee 12 kinnistu arvelt, mis tagaks privaatsema hooviala. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Tammeranna tee 12 ja Tammeranna tee 14 kinnistute piiride ja kinnistute suuruse osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse ellu viimist kehtima jäävas osas.   

Tammneeme küla, Tammneeme tee 15 detailplaneering - Tammneeme tee 15a kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 15.12.2020 vastu otsuse nr 67 „Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 120 „Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme tee 15” kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 15a kinnistu osas”.

Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 120 kehtestati Tammneeme küla, Tammneeme tee 15 detailplaneering, mis hõlmab praegused Tammneeme tee 15 ja Tammneeme tee 15a kinnistud. Detailplaneeringu eesmärk oli kinnistu jagamine kaheks elamumaaks ja ehitusõiguse seadmine. Planeeritava ala suurus oli 3116 m².

Tammneeme küla, Tammneeme tee 15a kinnistu omanik ja kinnistusraamatu kande kohaselt õigustatud isikud esitasid 06.10.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Tammneeme tee 15 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Tammneeme tee 15a kinnistu osas, põhjendades seda sooviga muuta maakorralduslike toimingutega kinnistu piire.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on detailplaneeringuga määratud kinnistu piiride muutmine, et suurendada Tammneeme tee 15a kinnistu pindala ning likvideerida olukord, kus Tammneeme tee 15a kinnistu piirdeaed ja osaliselt üks abihoonetest asuvad naaberkinnistul Põllumäe (89001:003:1574). Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 15a kinnistu osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse ellu viimist kehtima jäävas osas.

Pärnamäe küla, Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise ala detailplaneering - ehitisealuse pinna osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 20.10.2020 vastu otsuse nr 60 „Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 otsusega nr 24 „Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe külas, Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vaheline ala“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ehitisealuse pinna osas“.

Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 otsusega nr 24 kehtestati Pärnamäe külas Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise ala detailplaneering, millega planeeriti väikeelamukvartal ning määrati ehitusõigus üksik- ja kaksikelamute ehitamiseks. Hoonete ehitisealuseks pinnaks määrati üksikelamutele 110 m² ja kaksikelamutele 200 m², mis keskmiselt moodustab krundi pindalast üksikelamute puhul 8% ja kaksikelamutel 13%.

Pärnamäe küla, Linnase tee 24 kinnistu omanik esitas 30.08.2019 Viimsi Vallavalitsusele Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise taotluse Linnase tee 24 kinnistu osas. Omaniku soov on ehitisealuse pinna suurendamine vastavalt kehtivale üldplaneeringu teemaplaneeringule, kuna kehtiv ehitisealune pind ei vasta omaniku elulistele vajadusetele.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on hoone ehitisealuse pinna suurendamine vastavalt üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“, mille kohaselt on üksikelamukrundi suurim lubatud täisehitusprotsent kinnistu pindalast 20 ja kaksikelamukrundi suurim lubatud täisehitusprotsent kinnistu pindalast 25. Antud kinnistul oleks teemaplaneeringu kohaselt võimalik ehitisealune pind ca 250 m². Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ehitisealuse pinna osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse ellu viimist kehtima jäävas osas.

Haabneeme alevik, Uuetoa III detailplaneering - kinnistute Lubja tee 39, Lubja tee 41, Lubja tee 43 ja Lubja tee 45 kinnistute piirdeaedu välistava tingimuse osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 20.10.2020 vastu otsuse nr 59 „Viimsi Vallavolikogu 08.04.2008 otsusega nr 25 „Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, Uuetoa III kinnistu ning kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalsete lepingute heakskiitmine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Lubja tee 39, Lubja tee 41, Lubja tee 43 ja Lubja tee 45 kinnistute piirdeaedu välistava tingimuse osas“.

Viimsi Vallavolikogu 08.04.2008 otsusega nr 25 kehtestati Haabneeme alevikus Uuetoa III detailplaneering, millega jagati kinnistu ning määrati ehitusõigused üheksa üksik- ja kaksikelamu, nelja ridaelamu ja ühe ärihoone ehitamiseks. Planeeritava ala suurus oli 37 400 m². Detailplaneeringu kohaselt ei kuulu ridaelamute krundid piiramisele piirdeaedadega.

Haabneeme alevik, kinnistute Lubja tee 39, Lubja tee 41, Lubja tee 43 ja Lubja tee 45 omanikud esitasid 26.07.2020 Viimsi Vallavalitsusele Uuetoa III detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise taotluse Lubja tee 39, Lubja tee 41, Lubja tee 43 ja Lubja tee 45 kinnistute piirdeaedu välistava tingimuse osas. Ühtlasi annavad maaomanikud taotluse allkirjastamisega nõusoleku, et piirdeaedade projekt koostatakse pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist kvartalile (Lubja tee 39, 41, 43, 45) üks, tagamaks ühtne ja piirkonda sobiv lahendus.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on kinnistute piiramine piirdeaedadega, et tagada ohutus ja turvalisus kinnistutel elavatele inimestele ja varale ning hoidmaks piirkonna ühtset joont arhitektuuri ja välisilme osas. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine kõrvaldab piirdeaedu välistava tingimuse ja võimaldab projekteerida puudutatud kinnistutele piirdeaiad. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine piirdeaedu välistava tingimuse osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse ellu viimist kehtima jäävas osas.

Pringi küla, maaüksus Rohuneeme tee 65F ja maaüksuse Tüüri maatükid I ja IV detailplaneering - kinnistu Rohuneeme tee 48f osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 20.10.2020 vastu otsuse nr 58 „Viimsi Vallavalitsuse 30.04.2004 korraldusega nr 329 „Detailplaneeringu kehtestamine Pringi külas maaüksus Rohuneeme tee 65F ja maaüksuse Tüüri maatükid I ja IV“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rohuneeme tee 48f kinnistu osas“.

Viimsi Vallavalitsuse 30.04.2004 korraldusega nr 329 kehtestati Viimsi vallas Pringi külas Rohuneeme tee 65F ja Tüüri I ja IV detailplaneering, mis hõlmab ka praeguse Rohuneeme tee 48f kinnistu. Detailplaneeringu eesmärk oli Rohuneeme tee 65F kinnistu jagamine kolmeks kinnistuks sihtotstarvetega vastavalt kehtivale üldplaneeringule väikeelamumaa ja maatulundusmaa ning Tüüri I ja IV kinnistute sihtotstarvete muutmine elamumaaks. Planeeritava ala suurus: Rohuneeme tee 65F kinnistu suurus 6330 m² ja Tüüri maaüksused kokku 1,03 ha.

Pringi küla, Rohuneeme tee 48f kinnistu omanik esitas 09.06.2020 Viimsi Vallavalitsusele Rohuneeme tee 65F ja Tüüri I ja IV detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise taotluse Rohuneeme tee 48f kinnistu osas. Pöörduja soov on elamu laiendamine ca 35 m² võrra, mis koos olemasoleva elamuga teeks ehitisealuseks pinnaks 135 m². Kehtivas detailplaneeringus on lubatud maksimaalne ehitisealune pind 120 m².

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on hoone ehitisealuse pinna suurendamine kinnistu põhjapoolses suunas vastavalt üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“, mille kohaselt võib täisehitusprotsent kinnistu pindalast olla 20. Antud kinnistul oleks teemaplaneeringukohane võimalik ehitisealune pind ca 164 m². Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist Rohuneeme tee 48f kinnistu osas on omanikul võimalik taotleda elamu laiendamiseks projekteerimistingimused, juhul kui tegemist on ehitusloakohustusliku ehitamisega ehk laiendamisega rohkem kui 33% olemasoleva hoone mahust. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Rohuneeme tee 48f kinnistu osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse ellu viimist kehtima jäävas osas.

Randvere küla, maaüksus Õpetajate Maja detailplaneering - kinnistute Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Vana-Tuisu ja Tiitsu tee 1c osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu otsuse nr 49 „Viimsi Vallavolikogu 14. veebruari 2006 otsusega nr 11 „Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas, Randvere külas, maaüksus Õpetajate Maja“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Vana-Tuisu ja Tiitsu tee 1c kinnistute osas”.

Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 11 kehtestati Viimsi vallas Randvere külas maaüksuse Õpetajate Maja detailplaneering, mis hõlmab praegusi Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Tiitsu tee 1b, Tiitsu tee 1c, Vana-Tuisu ja Uus-Tuisu kinnistuid. Detailplaneeringuga muudeti üldplaneeringujärgne maakasutuse juhtostarve sotsiaalmaast osaliselt elamumaaks ning moodustati seitse krunti ­– neli väikeelamumaakrunti, kaks haljasmaakrunti ja üks transpordimaakrunt. Planeeritava ala suurus oli 7934 m².

Randvere küla, Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu kinnistute omanikud esitasid 21.02.2019 Viimsi Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks. Omanike soov on liita Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu kinnistud kokku, kuna ajalooliselt olid nimetatud kinnistud üks tervik. Omanikud soovivad kokku liita elamumaa üldkasutatavate maadega, kuna antud kinnistud teenindavad elamumaad. Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist tuleb kinnistute liitmisel võtta aluseks Viimsi valla mandriosa üldplaneering, mille kohaselt on kinnistute Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu juhtotstarve haljasmaa ning kinnistu Tiitsu tee 1 juhtotstarve elamumaa. Elamumaad ja haljasmaad aga ei saa maakorralduslikult kokku liita. Omanikel on võimalus maakorralduslikult kokku liita kinnistud, mis on ühesuguste sihtotstarvetega ehk siis haljasmaad Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu.

Randvere küla, Tiitsu tee 1c kinnistu omanik esitas 11.03.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Tiitsu tee 1c kinnistu osas. Omaniku eesmärk on muuta detailplaneeringuga määratud hoonestusala, kuna põhjapool asuv nõlvaku piir on nihkunud hoonestusalale väga lähedale. Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist on omanikul võimalik taotleda projekteerimistingimused, mis annavad õigusliku aluse paigutada hoone looduslikult sobivamasse kohta.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Randvere küla, maaüksuse Õpetajate Maja detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid detailplaneeringu kehtima jäämise. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – Veere VII detailplaneering 

Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu otsuse nr 48 „Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 110 „Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksused Veere III – Veere VII“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine”.

Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 110 kehtestati Viimsi vallas Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – Veere VII detailplaneering, millega nähti ette 16 väikeelamu krunti koos ehitusõigusega ning vajalik teedevõrk ja tehnorajatised, samuti puhkeotstarbeline ala. Planeeritava ala suurus oli 32 297 m².

Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 40 kinnistu omanik esitas 20.03.2020 Viimsi Vallavalitsusele Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – Veere VII detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise võimalikkuse osas päringu eesmärgiga suurendada kinnistule lubatavate hoonete arvu kaheni ja krundi täisehitusprotsenti 20-ni. Kuna detailplaneeringuga kehtestatud ehitusõiguse kohaselt on kogu planeeringualal asuvate elamumaa kruntide täisehitusprotsendiks määratud 15, siis on tõenäoline, et sarnase soovi esitavad ka teiste planeeringualal asuvate maaüksuste omanikud. Sellest tulenevalt leiab planeeringu koostamise korraldaja, et kehtestatud kujul detailplaneeringu jätkamine ei ole põhjendatud ning kehtetuks tuleb tunnistada Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – Veere VII detailplaneeringu kogu ulatuses, et võimaldada realiseerida Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ lubatud ehitusõigust.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – VII detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid detailplaneeringu kehtima jäämise. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Muuga küla, Mustasauna tee 1 detailplaneering - Mustasauna tee 1a kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu otsuse nr 47 „Viimsi Vallavalitsuse 22.02.2005 korraldusega nr 102 „Detailplaneeringu kehtestamine Muuga küla, Mustasauna tee 1“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Mustasauna tee 1a kinnistu osas”.

Viimsi Vallavalitsuse 22.02.2005 korraldusega nr 102 kehtestati Muuga küla, Mustasauna tee 1 detailplaneering, millega jagati kinnistu kaheks krundiks ja määrati hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus oli 2209 m².

Muuga küla, Mustasauna tee 1a kinnistu omaniku esindaja esitas 02.06.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks, põhjendades seda sooviga muuta maakorralduslike toimingutega kinnistu piire. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on detailplaneeringuga määratud kinnistu piiride muutmine, et tagada juurdepääs Mustasauna tee 1a kinnistule. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Mustasauna tee 1a kinnistu osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist selle kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Muuga küla, Mustasauna tee 1 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid detailplaneeringu kehtima jäämise. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Tammneeme küla, maaüksus Põldmäe II detailplaneering

Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu otsuse nr 45 „Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2005 otsusega nr 54 “Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme külas, maaüksus Põldmäe II” kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine”.

Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005 otsusega nr 54 kehtestati Tammneeme küla, maaüksus Põldmäe II detailplaneering, mis hõlmab praeguse Tammneeme tee 42 kinnistu. Detailplaneering oli üldplaneeringut muutev ning nägi ette põhja poole jääva rannaastangu alal oleva maatulundusmaa muutmise elamumaaks ja ehitusõiguse nii elamu kui ka ranna ehituskeeluvööndisse paadikuuri ehitamiseks. Planeeritava ala suurus oli 5341 m².

Tammneeme küla, Tammneeme tee 42 kinnistu omanik esitas 10.02.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Tammneeme küla, maaüksus Põldmäe II detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, põhjendades seda sooviga loobuda detailplaneeringu kehtestatud kujul elluviimisest. 2019. aastal muudeti kinnistul piire, mille tulemusel muutusid nii kinnistu pindala kui ka ehitusala, mis ei vasta enam kehtiva detailplaneeringu andmetele. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine võimaldab kinnistule väljastada projekteerimistingimused, mis annavad õigusliku aluse projekteerida elamu. 28.05.2020 saadetud e-kirjas kinnitas Tammneeme tee 42 kinnistu omanik, et soovib jätkuvalt detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist ja loobub detailplaneeringus märgitud paadikuuri ehitusõigusest.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Tammneeme küla, maaüksus Põldmäe II detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ja ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid detailplaneeringu kehtima jäämise. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Pringi küla, Pringi küla, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste detailplaneering - Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 16.06.2020 otsus nr 41 „Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005 korraldusega nr 483 „Detailplaneeringu kehtestamine: Pringi küla, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas“.

Haabneeme alevik, Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kinnistu kaasomanikud (edaspidi taotleja või omanik) esitasid 18.11.2019 Viimsi Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks kinnistu Laanelille tee 2//Vardi tee 25 osas, põhjendades seda sooviga loobuda detailplaneeringu kehtestatud kujul elluviimisest. Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kinnistul paikneb kaks eluhoonet (ridaelamut). Taotleja soovib jagada Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kaheks eraldi kinnistuks nii, et kumbki ridaelamu paikneb oma kinnistul.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise järgselt Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas on kinnistu omanikul võimalik asuda teostama maakorraldustoiminguid oma eesmärgi saavutamiseks. Kõige muu osas, välja arvatud krundi piirid ja krundi suurus, jääb kehtiv detailplaneering Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kinnistul kehtima. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Pringi küla, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Leppneeme küla, Leppneeme Sadama detailplaneering - Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsus nr 31 „Viimsi Vallavolikogu 8. oktoobri 2002 otsusega nr 204 „Detailplaneeringu kehtestamine: Leppneeme Sadam” kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas”.

Leppneeme küla, Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu kaasomanik esitas 28.01.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks kinnistu Leppneeme Sadama tee 14 osas, põhjendades seda sooviga loobuda detailplaneeringu kehtestatud kujul elluviimisest. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine võimaldab kinnistule väljastada projekteerimistingimused, mis annavad õigusliku aluse projekteerida hoone, millesse kavandatavad tegevused on mõeldud sadama teenindamiseks. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Leppneeme küla, Leppneeme Sadama detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 osas ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Randvere küla, kinnistu Laanepüü tee 10 detailplaneering

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 24 „Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 55 „Detailplaneeringu kehtestamine: Reet Nõmmiku maaüksuse Laanepüü tee 10 detailplaneerimise projekt“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine".

Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 detailplaneering - Paekaare tee 2 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 23 „Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005 korraldusega nr 482 „Detailplaneeringu kehtestamine: Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine".

Pärnamäe küla, maaüksus Viievelle detailplaneering - Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 21 „Viimsi Vallavolikogu 8. mai 2001 otsusega nr 111 „Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe küla, maaüksus Viievelle“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas".

Lubja küla, maaüksuste Tammiku, Lubja IV ja Lubja V detailplaneering - Tuletorni pst 2 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 20 „Viimsi Vallavolikogu 9. aprilli 2013 otsusega nr 25 „Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla, maaüksused Tammiku, Lubja IV ja Lubja V“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tuletorni pst 2 kinnistu osas".

Tammneeme küla, maaüksuste Silla, Silla I, Silla II ja Silla III detailplaneering - Tammneeme tee 14 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsus nr 14 „Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2008 otsusega nr 50 „Detailplaneeringu kehtestamine ning kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalse lepingu heakskiitmine: Tammneeme küla maaüksused Silla, Silla I, Silla II ja Silla III“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 14 kinnistu osas".

Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsus nr 13 „Viimsi vallavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 510 „Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine".

Haabneeme alevik, Uuetoa III kinnistu detailplaneering - Jänese tee 2 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

18.06.2019 otsus nr 45 "Viimsi Vallavolikogu 8.04.2008 otsusega nr 25 „Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, Uuetoa III kinnistu ning kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalsete lepingute heakskiitmine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine".

Lubja küla, maaüksused Kallaku, Serva, Pärtlepõllu (osaliselt kehtetu)

26.03.2019 otsus nr 16 "Viimsi Vallavolikogu 21.06.2011 otsusega nr 42 „Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla, maaüksused Kallaku, Serva, Pärtlepõllu (osaline)“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine".

Randvere küla, Koralli tee 9 ja Pärli tee 4 (AÜ Korall DP)

13.11.2018 otsus nr 81 „Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 45 kehtestatud „AÜ Korall detailplaneeringu“ osaliselt kehtetuks tunnistamine, kruntidel Koralli tee 9 ja Pärli tee 4”.

Pringi küla, Viimsi Vabaõhumuuseumi maa-ala ja Kingu maaüksus

15.05.2018 otsus nr 40 „Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000 otsusega nr 135: „Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi Vabaõhumuuseumi maa-ala ja Kingu maaüksus“ osaline kehtetuks tunnistamine, krundil pos nr 2“.

Püünsi küla, Rohuneeme tee 82a

30.01.2018 otsus nr 12 „Viimsi Vallavolikogu 12.02.2002 otsusega nr 29: „Detailplaneeringu kehtestamine: Rohuneeme tee 82“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.

Laiaküla, Männiliiva tee 24

30.01.2018 otsus nr 11 „Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 otsusega  nr 9 kehtestatud „Loigu-I maaüksuse detailplaneeringu“ osaliselt kehtetuks tunnistamine, detailplaneeringu kohasel krundil pos nr 2“.

Randvere küla, Silva tee 15

30.01.2018 otsus nr 10 „Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000 otsusega nr 195 kehtestatud MTÜ Silva Majad detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine, detailplaneeringu kohastel kruntidel pos nr 14 ja pos nr 70“.

Püünsi küla, kinnistu Taga-Rootsi

28.12.2017 korraldus nr 915 „Viimsi Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 788 „Püünsi külas, kinnistu Taga-Rootsi detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“ algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine“

Pärnamäe küla, Sooheina tee 15

12.12.2017 otsus nr 104 „Viimsi Vallavolikogu 11.12.2007 otsusega nr 115 kehtestatud Soosepa ja Soosepa II maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, krundil pos nr 9“.

Rohuneeme küla, Külaniidu mü detailplaneering

12.12.2017 otsus nr 103 „Viimsi Vallavolikogu 12.05.2009 otsusega nr 25 kehtestatud Külaniidu maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“.

Randvere küla, Jugapuu tee 10

19.09.2017 otsus nr 62 “ Viimsi Vallavolikogu 12.03.2002 otsusega nr 54: „Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksus Aadu I“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringu kohasel krundil nr 68, aadressiga Jugapuu tee 10“

Leppneeme küla, Leppneeme Sadama tee 15

19.09.2017 otsus nr 61 „Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000 otsusega nr 144 kehtestatud Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneeringu Keldri II maaüksuse osas, osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringu kohasel krundil pos III“

Püünsi küla, AÜ Kalur-2 detailplaneering

20.06.2017 otsus nr 43 „Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsuse nr 43 „Detailplaneeringu kehtestamine: AÜ Kalur-2 maa-ala“ kehtetuks tunnistamine“.

Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 71

20.06.2017 otsus nr 41 „Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 otsusega nr 86: „Detailplaneeringu kehtestamine: Allika 2 maaüksusel I“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, krundi pos nr 18 osas“. 

Rohuneeme küla, Uuetalu mü detailplaneering

20.06.2017 otsus nr 40 „Viimsi Vallavalitsuse 17.02.2006 korraldusega nr 83: „Detailplaneeringu kehtestamine Rohuneeme küla, Uuetalu maaüksuse detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.