Viipekeele tõlketeenuse toetus

Viipekeele tõlketeenuse toetuse taotlus

Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavatel kurtidel ja vaegkuuljatel on võimalik tellida vajadusel viipekeeletõlgi teenust järgmistes situatsioonides:

 • tervishoiuasutustes;
 • puudest tingitud asjaajamistel;
 • asjaajamistel ametiasutustes, teenindusettevõtetes, koosolekutel;
 • perekondlikel  asjaajamistel (abielu registreerimine, matused, arenguvestlused jmt.);            
 • õigusalastel asjaajamistel;
 • kriisiolukordades (avariid, suhtlemine politsei- ja päästeametnikega);
 • muudel Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga eelnevalt kooskõlastatud põhjustel.

2021. a on toetuse suurus kuni 100 € aastas. Toetuse suuruse kehtestab Viimsi Vallavalitsus.

VAJALIKUD SAMMUD JA DOKUMENDID

 • Esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale taotlus toetuse saamiseks SIIT.
 • Taotlusele palume lisada sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusaste ja lisakulude tuvastamise otsus.
 • Taotlus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

KONTAKT

Margit Stern
Sotsiaaltöö spetsialist
Telefon: 602 8857 
E-post: margit.stern@viimsivv.ee

Krista Tammsaar
Sotsiaaltöö spetsialist
Telefon: 602 8815
E-postkrista.tammsaar@viimsivv.ee

Vastuvõtuaeg
E 14.00-17.30
N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama

 • Vaie Viimsi vallavalitsusele aadressil info@viimsivv.ee või Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001 Viimsi vald.
 • Kaebuse Tallinna Halduskohtule Pärnu mnt 7, Tallinn.

LISAINFO