Valmis Haabneeme purskkaevude väljaku eskiis

18. jaan 2022
pildil väljalõige eskiisist

Valla peatänava idee elluviimisega on valmimas ühe peatänavaga külgneva ala – Randvere tee 21 purskkaevude väljaku projekt. Purskkaevude väljakuga soovitakse luua Haabneeme keskusesse rohelusega põimitud ja looduslähedane avalik ruum, kus on tegevust nii suurematele kui ka väiksematele. Seeläbi luuakse peatänava äärde juurde kvaliteetset avalikku ruumi.

Kui väliselt on purskkaevude väljak avalik park, siis tegelikult on sellel tähtis roll piirkonna sademevee käitlemisel. Purskkaevude väljakule projekteeritakse säästlikud sademeveelahendused, mille eesmärk on aeglustada ja ühtlustada suurt osa Haabneeme klindilt tulevast sademe- ja allikaveest. Nii vähendab purskkaevude väljak oluliselt lumesula ning tugeva vihma järgselt piirkonna sademeveesüsteemide koormust. Väljaku keskele projekteeritavast purskkaevust saab teadaolevalt esimene avalik sademeveel töötav purskkaev Eestis. 

Purskkaevude väljaku projekteerib SWECO Projekt AS ning rahastab 70% ulatuses Keskkonna Investeeringute Keskus läbi üleujutuse riskide maandamise meetme.
 
Eskiis on inspireeritud jõe deltast. Projekteeritav pargihaljak on kui miniatuurne delta, kogudes kokku vee nii pargialalt kui ka torustiku kaudu suuremalt territooriumilt, mille eesvooluks on pargialal paiknev kraav. Delta on looduses märgala, mis mahutab palju vett, mistõttu on see kujund projekteeritavalale haljakule sobilik. Looklevatest teedest moodustub delta jõestik ning selle saarteks on haljasalad ning erinevaid tegevusi võimaldavad paigad. Loodav ala mahutab palju vett, eksponeerides seda purskkaevude ja oja abil, suunates vee veel enne merre jõudmist ringlusesse. Kõrgendikena rajatavad maastikusaared on puhvriks eraldades müra ja liiklust, liigendades ruumi, sulgedes vaateid ning uues intiimsemaid jalutusradasid, muutes sellega pargi näiliselt suuremaks. Lahendus tervikuna toob piirkonda rohelust ja taimestikku, mis rikastab elukeskkonda ja loob hubasust.
 
Joonise puhul on siiski tegemist alles eskiisiga, millega pannakse paika tulevase purskkaevude väljaku projekteerimise põhimõtted. Väljaku ehitusprojekt valmib kevadel. Arvamusi saab eskiisi osas esitada e-postil info@viimsivv.ee.
 
Tutvu eskiisiga SIIN.