Maapered saavad tänasest hajaasustuse programmist toetust küsida!

17. Veebr 2020
Prangli

Maapiirkondades elavatele peredele avanes tänasest võimalus oma elutingimuste parandamiseks taotleda hajaasustuse programmist toetust. Taotlusi saab esitada kuni 17. aprillini.

Viimsi vald ootab hajaasustuse programmi vooru väikesaarte ja teiste hajaastustuspiirkonna elanike taotlusi. Valla pool tegeleb küsimustega merenduse vanemspetsialist Mart Loik, E-post: mart.loik@viimsivv.ee.

Programmiga soovitakse tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Sellel aastal toetab riik hajaasustuse programmi 2,1 miljoni euroga. Kahel eelmisel aastal on riigi toetus olnud samas suurusjärgus. Programmi toetusvahenditest panustab ühe kolmandiku riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise omafinantseeringuna.

Programmi tingimused

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2021.

Toetatavad tegevused

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saab taotleda elukohajärgsele majapidamisele, kuhu taotleja oli sisse registreeritud selle aasta 1. jaanuari seisuga. Programmist on võimalik saada toetust kuni 6500 eurot majapidamise kohta ja taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33 % projekti maksumusest.

Programmi elluviimist korraldab ja kohalikke omavalitsusi nõustab riigi tugiteenuste keskus. Programmis osalevate kohalike omavalitsuse kontaktid leiab riigi tugiteenuste kodulehelt SIIT.