Avaldusi 1. klassi astumiseks võetakse vastu 31. märtsini

1. märts 2024
foto

Alates 1. märtsist on võimalik haridusteenuse haldamise süsteemis ARNO esitada taotlusi 1. klassi astumiseks. Lapsevanemat teavitatakse määratud koolist hiljemalt 20. aprilliks.

Avalduse esitamiseks tuleb siseneda ARNOsse piksel.ee/arno/viimsi/avaleht/ ja valida menüüribalt „Minu lapsed“. Põhikooli vastuvõtu taotluses tuleb märkida soovitud kool ja lisada järgmised dokumendid:
1)    lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
2)    vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
3)    nõustamismeeskonna otsuse (selle olemasolul);
4)    tervisekaardi (selle olemasolul);
5)    koolivalmiduskaardi (selle olemasolul) esitab vanem taotluse juurde ARNOs esimesel võimalusel.

Kooli määramisel arvestatakse lapse elukoha lähedust, sama pere laste õppimist ühes koolis ja võimalusel lapsevanema soovi. Vallavalitsus teavitab vanemat määratud koolist hiljemalt 20. aprilliks taotlusesesse märgitud e-posti aadressil. Pärast 31. märtsi laekunud avalduste puhul määratakse lapsele kool, kus on vabu õppekohti.

Vanemaid teavitatakse sellest hiljemalt 1. juuniks. Vajadusel saab protsessi kohta täpsemat infot saab e-posti aadressil aet.tampuu@viimsivv.ee või telefonil 602 8868.

15. juuniks peab lapsevanem kinnitama ARNOs koolikoha vastuvõtmise või sellest loobuma. Juhul, kui laps asub õppima väljaspool Viimsi valda asuvas koolis, tuleb sellest teada anda ARNOs või kirjutades aet.tampuu@viimsivv.ee.
Kui lapsel puudub rahvastikuregistrijärgne elukoht Viimsi vallas, määratakse talle elukohajärgne kool vabade õppekohtade olemasolul alates 15. juunist.

Koolivaliku teeb algorütmi, mis lähtub erinevatest andmetest
Valikus arvestab ARNO algoritm koolikoha määramisel rahvastikuregistris oleva elukoha lähedust koolile, õdede-vendade õppimist samas koolis ning võimalusel ka lapsevanema eelistust. ARNOs on vanemal võimalik lisada kommentaaride lahtrisse lapse kohta infot, mida komisjon peaks vanema arvates teadma. Klasse komplekteerivad koolid pärast seda, kui on selgunud 1. klassi laste nimekiri. 

Juhul, kui lapsevanem ei ole määratud kooliga nõus, saab kuni 20. maini esitada ARNOs koolivahetustaotluse. Esitatud taotlused vaatab vallavalitsuse komisjon läbi 1. juuniks.

Koolikohustus algab 7. eluaastast
Koolikohustuslik on laps, kes saab hiljemalt käesoleva aasta 30. septembriks 7-aastaseks. Kui vanem soovib koolikohustuse täitmist edasi lükata, peab ta pöörduma Rajaleidja koolivälisesse nõustamiskeskusesse. Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Avaldus vastavale komisjonile tuleb esitada juba kevadel, et otsus koolimineku edasilükkamise kohta oleks hiljemalt augustis olemas.

Kui vanem soovib kooli panna lapse, kes ei ole veel koolikohustuslikus eas, tuleb selleks esitada taotlus ARNOs, lisades lasteaia hinnangu või koolivälise nõustamismeeskonna soovitus lapse koolivalmiduse kohta.

Aet Tampuu
üldhariduse vanemspetsialist

Foto: Jane Saks