Vaie Sääre tee 22 kinnistu detailplaneeringu lõpetamisele jäeti rahuldamata

10. Mai 2022
Sääre tee 22

Viimsi vallavalitsus otsustas 4. mai istungil jätta rahuldamata Sääre tee 22 kinnistu kaasomaniku vaide detailplaneeringu menetluse lõpetamise korraldusele. 

2020. aastal pälvis paljude kohalike elanike pahameelt Rohuneeme külas Sääre tee 22 kinnistule rajatud muulid. Teostatud tööd ei olnud kooskõlastatud ei vallavalitsuse ega toonase Keskkonnainspektsiooniga. Sama aasta mais esitas kinnistu omanik detailplaneeringu algatamise taotluse, millega soovis rajada väidetavale vanale lautrikohale väikesadama. Kogukonna poolt pälvis enne detailplaneeringut tehtud ebaseaduslik ehitustöö palju negatiivset tagasisidet ja sadama vastu alustati allkirjade kogumist. Viimsi vallavalitsus andis 20. jaanuaril 2021 korralduse, millega lõpetas Rohuneeme külas Sääre tee 22 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Planeeringute valdkonda kureeriva abivallavanema Alar Miku sõnul on tegemist kahetsusväärselt halva näitega omavolist ja õigusruumi eiramisest. „Selline omavolitsemine on äärmiselt taunitav. Sellise merre rajatava ehitise kavandamiseks näeb kehtiv õigus ette detailplaneeringu menetluse läbiviimise enne ehitustegevusega alustamist. Detailplaneeringust lähtuv elukeskkonna arendamine võimaldab kogukonnal kaasa rääkida, kas üks või teine ehitis on piirkonda sobiv. Lisaks on oluline hinnata keskkonnamõjusid ja luua kindlus, et see on kõikide osapoolte vaates sobiv lahendus ning sobilik ka looduskeskkonda. Praegusel juhul on eiratud kõiki tavapäraseid ehitustegevusele eelnevaid tavapäraseid protsesse ja vallavalitsuse kindel seisukoht on, et sellise sadama rajamiseks poleks sellesse piirkonda kindlasti luba antud,“ selgitas Mik. Abivallavanema sõnul oleks selles piirkonnas olnud võimalik rääkida randumiskohast, lautrikohast või ka väikesest paadisillast, mis oleks oluliselt tagasihoidlikumad ehitised.

Aastate jooksul on kinnistu omaniku definitsioonid oma ehisele muutunud. 7. mail 2020 esitatud detailplaneeringu algatamise taotluses sooviti rajada ajaloolisele lautrikohale väikesadam. 2022. aastal vaidele esitatud seisukohas väidab kinnistu omanik, et polegi soovinud väikesadamat rajada, vaid randumiskohta. Ehitise mahud siiski räägivad midagi muud. Rajatise moodustavad muulid, mille pikkus on üle 50 meetri ja laius 5-9 meetrit, akvatooriumi laius üle 25 meetri, lisaks on kaldale rajatud üle 25 meetri pikkune ja 3 meetri laiune maakividest rannakindlustus. Selline rajatis ei vasta lautri definitsioonile ega ole kooskõlas viidatud looduskaitseseaduse tähenduses lautri mõttega. Valla seisukohalt on tegemist teadliku eksitamisega, et asjaolusid moonutada. 

Maa-ameti geoportaalis olevate ortofotode põhjal on näha, et aastatel 2019-2020 rajati kõnealused muulid sellesse kohta. See aga on toimunud õigusliku aluseta, sest vajalikku luba tööde tegemiseks ei olnud.  Abivallavanem Alar Miku sõnul on valla kohustus seista siin avalike huvide eest ja arvestades kohaliku kogukonna tagasisidet ja kaaludes kõiki tuvastatud asjaolusid, oli ainus lahendus antud olukorras selle detailplaneeringu lõpetamine. 4. mai 2022 vallavalitsuse vaideotsuse peale on vaide esitajal õigus pöörduda 30 päeva jooksul arvates korralduse kättesaamisest Tallinna Halduskohtusse. Merre rajatud muulide osas viib edasi vastavaid menetlusi läbi Keskkonnaamet, sest meri on riigi haldusala.

Vaide vastuse terviktekst leitav SIIT.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Foto: Maa-ameti kaldaerofoto, 2021