Vallavalitsuse 23.11.2022 istungi päevakorra projekt

22. nov 2022
Istungi projekt

1. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke nr 255715 „Viimsi vallavalitsuse ja allasutuste esitlustehnika kapitalirent 2022 – 2026“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumustee edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning hankelepingu sõlmimine
Ettekandja: Mario Krabi, infotehnoloogia peaspetsialist

2. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse osalemine Horizon NBS-EUROPE projektis
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

3. Vallavalitsuse korraldus: Planeerimisseaduse § 131 kohase lepingu sõlmimine, kinnisasjade omandamine ja kinnistute isiklike kasutusõiguste ning hüpoteegiga koormamine (Tulbiõie arendusala, Viimsi alevik)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

4. Vallavalitsuse korraldus: Äigrumäe külas, kinnistu Suure-Allikmäe detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi alevikus kinnistute Halli tee 5 ja Halli tee 7 piiride muutmine detailplaneeringu alusel
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Äigrumäe küla, Äigru tee 8 katastriüksuse sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliigi määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Pringi küla, Kapteni tee 3 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Metsaveere tee 10
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Mereääre tee 18
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Hõbepaju tee 24
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Võsa tee 1
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

12. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heaks kiitmine: Männiku tee 9 kinnistu
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

13. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Kokkuleppe „Tallinna linna poolt teenindatavate Viimsi valda väljuvate maakonnaliinide rahastamise alused 2022. aastal“ ja lepingu lisa kinnitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem