Esita oma idee kaasavasse eelarvesse aprillikuu jooksul

1. aprill 2024
foto

Seekordne kaasava eelarve ideekorje algas 1. aprillist. Ideede kogumine toimub Citizen OS keskkonnas, mis võimaldab juba esitatud ideede osas kaasa rääkida ja neid kogukonna ootustele paremini vastavaks kohandada.

Viimsi vald on kaasava eelarve abil ideede kogumist ja ideede elluviimist korraldanud 2020. aastast alates. 2024. aasta alguses jõustusid kaasava eelarve protsessi osas mitmed uuendused, mille eesmärk on muuta kaasav eelarve paeluvamaks ning samas ka kogukonnale kasulikumaks. 2024. aastaks on volikogu eraldanud kokku 110 000 eurot. Sellest aastast on kaasav eelarve ka piirkondlik ehk eristatud on omavahel piirkondadena külad ja alevikud. See suurendab võimalust viia ellu rohkem ideid ja suurendab tõenäosust, et väiksemate kogukondade head ideed saavad ka piisavalt hääli, et jõuda elluviimiseni. Eelarves ette nähtud 110 000 eurot jaguneb piirkondade vahel arvestusega, et 50 000 eurot kaasava eelarve kogusummast eraldatakse alevikele ning 60 000 eurot küladele.

Piirkonnale eraldatav summa on ühtlasi ka maksimaalne ühe idee teostamiseks ette nähtud summa vastavas piirkonnas. Kui võiduidee piirkonnas on odavam, siis saab sellest ülejäänud summa endale hääletusega teisele kohale jõudnud idee.

2023. aastal võitnud idee „Tribüün ja vahetusmeeste pink Karulaugu staadionile“ on veel valmimisel. Varasemate aastate kaasava eelarve raames on loodud muuhulgas Haabneeme jõulinnak, madalseiklusrada ja Randvere ujumiskoht, aga ideekorjelt on saanud tuule tiibadesse ka näiteks iga-aastaseks kujunenud uisuväljak, mida nüüd rahastatakse volikogus kinnitatud eelarvest.

Kuigi kaasava eelarve protsess on Viimsis hästi kanda kinnitanud, viime 2024. aastal ellu ka mõned uuendused. Lisaks juba alguses mainitud eelarve piirkondlikule jaotamisele ja summa suurenemisele muutub ka kaasava eelarve toimumise aeg. Nüüd ootame ideid aprillis, sest suvel on inimeste mõtted juba puhkuse lainel. Kogutud ideede hääletamine algab juba mai keskpaigast, et enne jaanipäeva ja suurt suve oleks selge, millega aasta teises pooles tegelema hakatakse. 

Esitatud ideid ei tasu halvustada
Viimase kaasava eelarve hääletuse ajal said päris mitu kogukonna inimeste poolt väljatoodud ideed laialt kasutuses olevates sotisaalmeediakanalites halvustavat kriitikat. Juhiksin veelkord tähelepanu Viimsi kaasava eelarve kampaania tegemise heale tavale. Kuigi selles esitatud nõue, et oma idee tutvustamisel ei heideta negatiivset valgust teiste ideedele, kehtib rangelt võttes ainult ideede esitajatele, teeksin siinkohal üleskutse vältida üksteise ideede halvustamist üleüldiselt. Ideede esitajad teevad ettepanekuid oma parima äranägemise järgi ja kogukonnale head soovides, nad ei peagi olema kursis kõigi piirangute või teiste kohaliku külaaktiivi osaliste plaanidega.

Selguse mõttes on nüüd täpsemalt reguleeritud ka investeeringuobjekte puudutavate ideede asukoha maaomandi küsimused. Kui plaanitav objekt asub eramaal, oodatakse idee esitamisel ka kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut. Kui idee hääletusel võidab, sõlmib vallavalitsus enne idee elluviimist kinnistuomanikuga lepingu, millega tagatakse objektile avalik ligipääs ja sihipärane avalik kasutamine vähemalt 15 aastaks. 

Vallavalitsuse poolt moodustatud ideid hindav komisjon eemaldab konkursilt ideed, milles ei nähta hüve avalikkusele või mida ei ole erinevatel põhjustel võimalik teostada. Ettevõtlusega alustamiseks on olemas teised toetusmeetmed ja vajadusel leiab nende kohta infot valla kodulehelt. Kui idee jõuab lõpuks hääletusele, siis võib eeldada, et tehnilisi takistusi selle teostamiseks ei ole tuvastatud. Kui kellelgi on kahtlusi valikuprotsessi osas, siis sellest võib julgelt valda teavitada, kuid avalikkuses oma kõhkluste esitamine mõjub asjatu halvustamisena ja on seega vastuolus hea tava mõttega.

Esitatud ideede osas muutub kaasarääkimine lihtsamaks
Tänavu võtame kasutusele meie jaoks uudse platvormi Citizen OS, et muuta ideede kogumist koosloomelisemaks. Meie kogemuse põhjal on ideede esitajad reeglina avatud headele ettepanekutele, et sünergias sünniks veelgi parem tulemus. Täiendused teiste esitatud ideede parandamiseks lisavad pakutavale ideele detaile, mis muidu võivad tähelepanuta jääda. Ühtlasi aitavad need liita sarnaseid ideid, mis erinevad pisut planeeritava asukoha või muu väikse detaili poolest ja mida saab kohe ühendada. Arutelu käigus võib kindlasti küsida ka kriitilisi küsimusi, kuid seejuures tuleb jääda viisakaks ja teisi austavaks.

Viimastel aastatel on hakanud levima ka üks uus positiivne trend – ideede audiovisuaalne tutvustamine. Paljud kogukonna liikmed on kiitnud autoreid, kes on sotsiaalmeedias postitanud ideed tutvustava video planeeritavast asukohast. See parandab kahtlemata arusaama sellest, mida ja kuhu soovitakse rajada, ning lisab ideedele ka kogukonna kasvatamiseks olulise isikliku mõõte. Julgustame kõiki tegema tööd oma idee reklaamimise ja hääletajatele arusaadavamaks tegemisega.

Oma idee võib esitada ka e-mailile kaasaveelarve@viimsivv.ee või tuua vallamajja kohale paberkandjal.

Kaasavast eelarvest ei pea rajama vaid taristut
Meeles tasub pidada, et kaasava eelarve eesmärk ei ole ainult oma kohalikule kogukonnale oluliste taristuobjektide loomine, vaid kogukonnas avaliku ruumi ja avalike sündmuste üle arutelu käivitamine. Olen veendunud, et mitmed valla arengustrateegiaga „Viimsi 2045“ kooskõlas olevad ideed, mis kõige enam hääli ei kogu, saavad siiski ellu viidud läbi valla tegevuskava ja eelarvestrateegia.

Viimsi ideekorjesse ei ole oodatud ainult taristuobjektid. Seni on kaasava eelarve raames üritusi pakutud pigem harva, kuid need on jätkuvalt oodatud. Ilmselt on üldsust kõnetavaid sündmusi, mis rikastaks juba niigi aktiivset Viimsi kultuurielu ja mida avalikkus ka hääletusel toetaks, kogemuseta elanikul väga raske välja töötada. Küllap on pelutavaks asjaoluks olnud ka nõue, et kui väljapakutud objekti valmimise eest vastutab vallavalitsus, siis sündmuse peab ise oma aktiivsusega ära korraldama. Kuivõrd kogukondi ühendavaid sündmuseid ei saa kunagi liiga palju olla, siis kindlasti saab ka siin loota vallavalitsuse nõule ja kogemusele.

Käesoleva aasta kaasava eelarve uuendused on tehtud selleks, et tugevdada meie kogukonna aktiivsust ja ühtsust. Kaasava eelarve protsess on lahutamatuks osaks Viimsi valla strateegilise planeerimise ning poliitikakujundamise tsüklis. Kutsume kõiki Viimsi elanikke üles osalema selles uuendatud ja põnevas protsessis, et koos kujundada meie valla tulevikku!

logo

Vaatame ajas tagasi
Aastal 2020 osutusid võitjateks ideed rajada siseskatepark 197 häälega ja uisuplatsi rajamine 114 häälega. Hääletusel osales 866 viimsilast.
Aastal 2021 oli võitjaks idee rajada Haabneeme sanglepiku ja Viimsi kooli madalseiklusrajad, mis sai 540 häält. Hääletusel osales 1448 viimsilast.
Aastal 2022 oli võitjaks Randvere-Metsakasti ujumiskoht. Kokku hääletati selle rajamise poolt 168 korda. Hääletusel osales 597 viimsilast.
Aastal 2023 võitis idee tribüün ja vahetusmeeste pink Karulaugu staadionile, mis sai 214 häält. Hääletusel osales 746 viimsilast.

Ivar Hendla
arendusosakonna juhataja

Foto: 2021. aasta kaasava eelarve hääletuse võitnud madalseiklusrada. Foto: erakogu