Viimsi valla eakad vajavad lähedaste ja kohaliku omavalitsuse tuge

10. Sept 2020
eakad

Kuidas aitab Viimsi valla koduteenus eakaid ja mis on teenuse eesmärk?

Koduteenuse eesmärk on inimese iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes säilitades või parandades teenusekasutaja elukvaliteeti. Koduteenusega tehakse kättesaadavaks kodus elamist toetavad teenused, kui näiteks eakas inimene ei saa enam iseseisvalt kütmise, koristamise, toidu valmistamise, ravimite või toidukaupade hankimisega hakkama.

Perekonnaseadusest tulenevalt on eaka inimese lähedastel kohustus lähedast abivajajat majanduslikult aidata (sealhulgas ka teenuse eest maksta), kuid mitte kohustus eakat ise nendes tegevustes abistada. Siinkohal ongi kohalikul omavalitsuse teenust koordineeriv roll.

Viimsi Vallavalitsuse partneriks koduteenuse pakkumisel on Rannapere Pansionaat, kelle poole võib teenuse kasutamiseks ka abivajaja lähedane ise pöörduda, ilma, et kohalik omavalitsus sekkuks. Teenus on tasuline, kuid kui teenust vajava inimese ja tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenust kasutada, siis on võimalik teenuse finantseerimiseks esitada taotlus Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale. Abivajavale eakale teenuste määramiseks viib sotsiaaltöötaja läbi hindamise, et saada aru, millised teenused teda aitaksid ja milliste toimingutega inimene iseseisvalt toime tuleb.

Sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna toetusi saab taotleda SIIT

Kuidas lähedased saavad eaka inimese toimetulekule kaasa aidata?

Tänapäeval on mitmeid nutikaid lahendusi, kuidas lähedased saavad eaka inimese toimetulekut leevendada, näiteks ravimite või toidukaupade kojuveoteenus poodide ja apteekide poolt. Kui eakal on tarvis kedagi, kes kuulaks või aitaks aega sisustada,  siis on võimalus tutvuda näiteks MTÜ Jututaja või Caremate poolt  pakutavate lahendustega. Nagu koduteenuse kasutamisega on ka Caremate teenuste kasutamisel võimalik pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kui teenuse eest tasumine põhjustab raskusi.

Mida teha, kui eaka tervislik seisund nõuab suuremat hoolt?

Palju segadust tekitab sild Haigekassa poolt korraldatud õendusabi ja üldhooldusteenuse ehk hooldekoduteenuse vahel. Õendusabi on seotud eelkõige ravi jätkumisega, kui plaaniline ravi haiglas läbi saab, kuid eaka tervislik seisund nõuab veel turgutust ja selle määrab inimese raviarst. Kui tervislik seisund nõuab meditsiinilist hoolt ka peale õendusabi saamist, siis saab pöörduda perearsti poole, kes saaks määrata koduõenduse teenust ravi jätkamiseks kodus.

Millisel juhul tuleks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole?

 • Kui abivajaval eakal ei ole ühtegi lähedast korraldab kohalik omavalitsus inimesele kogu teenuse.
 • Nõustamise eesmärgil, omavalitsus aitab sobivat hooldekodu leida.
 • Abivajajale eakale on tarvis kiiresti leida hooldusteenuse osutaja, kuna järgmisel päeval kirjutatakse abivajaja haiglast või õendusabi teenuselt välja, inimene iseseisvalt veel hakkama ei saa ja lähedastes hooldekodudes on pikad järjekorrad. Antud olukorras otsivad sotsiaaltöötajad vabu teenuskohti üle terve Eesti, sest hooldekodud tavaoludes kohti nii-öelda varuks ei hoia. Teenuskoha valikul lähtutakse eelkõige kodulähedastest hooldekodudest ja nende järjekordadest. Samuti arvestatakse seda, kui abivajajal on lähedasi tuttavaid mõnes teises piirkonnas.

Hoolekandeasutuses pakutava üldhooldusteenuse vajadusel tuleb teha järgmist:

 1. Võta ühendust kohaliku omavalitsusega, kus abivajaja rahvastikuregistri andmetel elab ning anna teada abivajadusest.
 2. Lepi sotsiaaltöötajaga kokku, millal ta saaks läbi viia abivajaduse hindamise ning kuidas seda korraldada (kas sotsiaaltöötaja tuleb koju, külastab abivajajat haiglas või on abivajajal võimalik minna hindamiseks sotsiaaltöötaja juurde).
 3. Hindamise tulemusel selgub, millist abi ja kui suures ulatuses on vaja, et igapäevaselt toime tulla.
 4. Küsi sotsiaaltöötajalt, milliseid teenusepakkujaid piirkonnas on, kuidas toimub teenusele saamine ning milliseid toiminguid selleks tegema peab (näiteks on vaja hooldekodu teenusele minnes esitada perearsti tõend jms).
 5. Küsi sotsiaaltöötajalt infot, milliseid abimeetmeid või alternatiivseid lahendusi kohalik omavalitsus pakub, kui hooldekodu kohta koheselt ei leita, kuid abi on vaja kohe.
 6. Kohalik omavalitsus peab pakkuma alternatiivseid teenuseid, kui kohe sobivat hooldekodu kohta ei leita. Näiteks pakkuma koduteenust sellises ulatuses, et abivajaja toimetulek on tagatud, vajadusel määrama hooldaja või paigutama inimese ajutisele tasulisele hooldusteenusele õendushaiglasse jms.
 7. Kohalik omavalitsus peab igal juhul inimest aitama, leides kasvõi ajutise lahenduse, et tagada abivajaja toimetulek. Pereliige ei ole abivajaja aitamiseks kohustatud töölt ära tulema ega ka puhkust võtma.
 8. Kohalik omavalitsus peab sobiva sotsiaalteenuse (nt hooldekodu) võimaldamise otsuse tegema kümne tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse saamist. Otsuse aluseks on eelnevalt tehtud abivajaduse hindamine.

Millised on hooldustasude hinnad?

Hooldustasude hinnad on hooldekodudes erinevad ja sõltuvad abivajaja hooldusvajadusest, kohtade arvust ühes toas või lisateenuste olemasolust (füsioteraapia, tegevusjuhendaja, saatjaga transporditeenus). Hinnaskaala on alates 800 eurost kuni 2000 euroni. Viimsi valla elanikud, kelle hooldustasu tasumisel vallavalitsus osaleb, saavad teenust erinevates hooldekodudes: AS Rannapere Pansionaat, AS Hoolekandeteenuse, Paunküla Hooldekeskus, Keila Haigla hooldekodu, Merivälja Pansion, Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus, Alutaguse Hooldekeskus, Kadrina Hooldekodu, Karjaküla Sotsiaalkeskus ja MTÜ Elupuu jne.

Milliseid teenuseid osutab eakatele Rannapere Pansionaat?

Rannapere Pansionaat osutab põhiteenusena ööpäevaringset üldhooldusteenust (hooldekodu) eakatele, kes kodus enam hakkama ei saa. Üldhooldusteenuse eest tasumise põhimõte on sarnane koduteenusele, kohalik omavalitsus aitab leida teenuskoha ja kui inimesel või tema seadusjärgsetel ülalpidajatel ei ole võimalik teenust finantseerida, siis on võimalik pöörduda Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poole hooldustasu osaliseks kompenseerimiseks. Nimetatud olukorras palub kohalik omavalitsus inimese enda, kui lähedastelt ülevaadet nende majanduslikust olukorrast. Rannapere Pansionaat on äriühing ja tegemist ei ole Viimsi vallavalitsuse allasutusega.

Saame nõustuda väitega, et omastehooldus on Eestis alles lapsekingades ja Viimsi pole siin erand, kuid Vallavalitus tegeleb sellega, et nii koduteenuse, üldhooldusteenuse kui ka päevakeskuse poolt eakatele pakutavad aktiviseerivad tegevused oleksid kättesaadavamad, kvaliteetsemad ja pakutavate tugiteenuste ring oleks laiem.