Viimsi valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise põhimõtted said kaasajastatud

15. juuni 2022
Katrin Markii

Teisipäeval, 14. juunil kinnitas Viimsi vallavolikogu uue Viimsi valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra. Abivallavanem Katrin Markii selgitab, mis muutub.

Viimsi valla eelarvest makstakse toimetuleku toetamiseks erinevaid toetusi: lapse lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetus; lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus; ravimitoetus, toimetuleku tagamise toetus ja vältimatu sotsiaalabi. Toetust on õigustatud taotlema inimesed, kes rahvastikuregistri andmetel on Viimsi valla elanikud. Vältimatut sotsiaalabi on õigustatud saama teatud põhjendatud juhtudel ka need, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viimsi vald. Näiteks Viimsi valda jõudnud sõjapõgenikud.

Uues korras on täpsustatud mitmeid mõisteid. Perekonna mõiste täpsustus aitab taotlejal paremini mõista, keda loetakse perekonna koosseisu. Määruses on selgemalt lahti kirjutatud perekonna sissetulekute mõiste ning lisatud viide, kus on loetletud, millistest tuludest sissetuleku arvestamisel lähtutakse. Vähekindlustatud isiku või perekonnana käsitletakse isikut või peret, kelle ühe kuu sissetulek esimese pereliikme kohta jääb alla kahe ja poole (2,5) kordse riikliku toimetulekupiiri, ehk alla 500 euro. 

Uude korda on lisatud ka hooldaja mõiste kirjeldus, mida kasutatakse ja millest lähtutakse hooldajatoetuse puhul hooldaja määratlemisel. Lisatud on mõiste „puue“ kirjeldus vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses sätestatule. 

Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused

Seda toetust on võimalik taotleda põhjendatud kulutuste osaliseks hüvitamiseks vähekindlustatud isikul või perekonnal. Oluline on teada, et sotsiaaltöötajal on õigus ja kohustus hinnata taotleja toimetulekut, teha päringuid, kontrollida esitatud andmete õigsust. 

Lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise ja kohatasu toetust antakse vähekindlustatud Viimsi valla elanike perele toiduraha/kohatasu maksumuse hüvitamiseks. Avalduse lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetuse saamiseks võivad esitada lapsevanema (hooldaja, eestkostja) asemel ka haridusasutuse töötaja või sotsiaaltöötaja. Toetuse maksimaalne periood on õppeaasta ja toetus kantakse haridusasutusele. 

Ravimitoetusega kompenseeritakse osaliselt taotlusele eelneva kolme kuu jooksul tehtud kulutused retseptiravimitele, abi- ja haavandiravi vahenditele, mida ei rahasta Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusamet. Toetuse taotlemisel on vaja esitada koos taotlusega ravimite ostmisel saadud kuludokumendid. 

Toimetuleku tagamise toetus

Toimetuleku tagamise toetust makstakse Viimsi valla elanikele tõendatud vajaduse korral kuni 640 eurot. Toetus on mõeldud eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks, spordi- ja lastelaagrite osalustasu kompenseerimiseks, pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (abivajaduse selgitab välja lastekaitsespetsialist) ning muudel ettenägematutel asjaoludel. Toetust on õigus määrata ka ühekordselt õnnetusjuhtumite või muude ettenägematute asjaolude puhul, sõltumata taotleja sissetulekust. Vältimatu sotsiaalabi toetust on õigus määrata ja maksta sotsiaaltöötajal sotsiaalselt abitus olukorras olevale inimesele. 

Vältimatut sotsiaalabi toetust määratakse, makstakse ja osutatakse seni, kuni abivajaja ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras. Sissetulekust sõltuva sotsiaalabi taotlejal on ka endal kohustus kasutada muid võimalusi oma toimetuleku parandamiseks (tööturuteenused, elatisraha jne). 

Perekonna sissetulekust mitte sõltuvad toetused

Nende toetuste hulka kuuluvad sünnitoetus, I klassi mineva lapse toetus, eakate tähtpäevatoetus, matusetoetus, Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus, suurpere toetus, puudega isiku transporditoetus ja hooldajatoetus.

Tähtpäevatoetust makstakse isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik tema 70-ndaks, 75-ndaks, 80-ndaks ja 85-ndaks sünnipäevaks; 90-aastastele ja vanematele isikutele igaks sünnipäevaks. Samuti makstakse tähtpäevatoetust kuld- või briljantpulmadeks, toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus. 

Matusetoetust makstakse Viimsi valla elaniku surma korral. Matusetoetust makstakse taotluse alusel inimesele, kes kannab matuse korraldamisega seotud kulud.

Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetust makstakse isikule, kes on Viimsi valla elanik ja osalenud Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel. Esmakordsel taotlemisel esitatakse avarii likvideerimisel osalemist tõendav dokument. Edaspidi laekub toetus automaatselt taotluse esitanud isikule hiljemalt veebruarikuus.

Suurpere toetust makstakse nelja- ja enamalapselise perele üks kord aastas. Toetuse saamise tingimuseks on, et lapsed ja mõlemad vanemad või lapsi kasvatavad isikud on Viimsi valla elanikud eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga. 

Uue korra paragrahv 22 annab võimaluse eelarveliste vahendite olemasolul määrata ja maksta toetusi haavatavamatele sihtrühmadele toimetulekuraskuste ennetamiseks. Näiteks 2022. aastal on Viimsi valla eelarves ettenähtud rahalised vahendid täiendava ühekordse toetuse maksmiseks Viimsi valla rahva- ja vanaduspensionäridele 110 euro ulatuses.

Määrusega tõstetakse ka hooldajale määratud toetuse suuruseid. Hooldajatoetus keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale on nüüd 100 eurot kuus (varasemalt 70 eurot kuus); hooldajatoetus raske täisealise isiku hooldajale 70 eurot kuus (varasemalt 50 eurot kuus) ja hooldajatoetus sügava puudega täisealise isiku hooldajale 100 eurot kuus (varasemalt 70 eurot kuus).

Sotsiaaltoetuste suurused uuest korrast lähtuvalt:

1.    sünnitoetus 350 eurot;
2.    põhikooli I klassi mineva lapse toetus 120 eurot;
3.    lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus kuni 64 eurot kuus;
4.    lasteaia kohatasu toetus kuni 58 eurot kuus;
5.    ravimitoetus kuni 300 eurot aastas;
6.    eakate tähtpäevatoetus 50 eurot juubeli puhul, kuld- või briljantpulmade puhul 50 eurot;
7.    matusetoetus 250 eurot;
8.    Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus 128 eurot aastas;
9.    suurperetoetus 128 eurot aastas;
10.    toimetuleku tagamise toetus kuni 640 eurot;
11.    puudega isiku transporditoetus 65 eurot kuus;
12.    hooldajatoetus keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus;
13.    hooldajatoetus raske puudega täisealise isiku hooldajale 70 eurot kuus;
14.    hooldajatoetus sügava puudega täisealise isiku hooldajale 100 eurot kuus.

Katrin Markii
sotsiaalvaldkonna abivallavanem