Viimsi vallas vahetub teehooldaja

30. jaan 2024
foto

Viimsi vallavalitsus nõustus oma 26. jaanuari istungil senise teehooldaja AS TREV-2 Grupp ettepanekuga lõpetada Viimsi valla teehoolde leping poolte kokkuleppel ennetähtaegselt.

Viimsi vallavalitsuse ja AS TREV-2 Grupp vahel sõlmiti 5.10.2020 riigihanke „Viimsi valla teehoole 2020-2027“ tulemusel Viimsi valla tänavate ja maanteede hoolde ning säilitusremondi leping perioodiks 2020-2027. 15.12.2023 esitas AS TREV-2 Grupp Viimsi vallavalitsusele taotluse hooldelepingu lõpetamiseks alates 15.05.2024, tuues põhjuseks erinevate teenuste kallinemise. Kolme aasta jooksul on koroona ja sõda Ukrainas majanduskeskkonna tegureid ulatuslikult muutnud ning kallinenud on nii materjali- kui ka energiahinnad. Teehoiuteenuse kui elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks on sõlmitud mitmeid täiendavaid kokkuleppeid ning vald on hindade kallinemist teehooldajale ka kompenseerinud seaduses ettenähtu piires.

Möödunud aasta novembris esitas teehooldaja järjekordse taotluse tööde kallinemise kompenseerimiseks mida vald ei pidanud aga piisavalt põhjendatuks. Arvestades stabiliseerunud ja kohati langenud sisendhindu, mitu kvartalit toimunud majanduslangust ning valdkonna tööpuuduse tõusu, ei pidanud vallavalitsus jätkuvat lisatasu maksmist enam põhjendatuks ega teiste turul olijate ja võimalike teenuse pakkujate suhtes õiglaseks. Vallavalitsus hindas, et riigihangete seaduse põhimõtteid arvesse võttes on õiglane kui teenuse hind saadakse teada uue hankemenetluse käigus. Lisaks leiti, et seadusest tulenevalt riigihanke raames sõlmitud hankelepingu maksumust ei ole enam võimalik teiste pakkujate kaitse ja avaliku raha kasutamise läbipaistvuse huvides täiendavalt tõsta.

Riigihangete seaduse põhimõte näeb ette, et kui maksumust enam tõsta ei anna, korraldatakse teenuse osutamiseks uus riigihange. See võimaldab teenuse pakkujatel võrdsetel alustel ja turutingimustele vastavate õiglaste hindadega konkureerida.

Tingimustes, kus hinnad on stabiliseerunud ja majanduskeskkond muutunud, ei pea vald võtma hindade tõusu riski 100 % enda kanda. Möödunud aasta novembris vallavalitsuses toimunud kohtumisel valla ja teehooldaja vahel tööde kallinemise kompenseerimise osas kokkuleppele ei jõutud, peale mida esitas teehooldaja vallale taotluse lepingu lõpetamiseks poolte kokkuleppel alates 15.05.2024. „Tulenevalt riigihangete seadusest ei saa me vahendeid juurde anda, mistõttu on mõistlik ja õiglane teenus lõpetada ja korraldada uus hange, kus saavad kõik turuosalised osaleda. Uue hooldelepingu sõlmime enne talihoolde perioodi algust. Seni korraldab ja juhib teehoolet valla teedespetsialist,“ sõnas abivallavanem Alar Mik.

Viimsi vallavalitsus planeerib senise teehoolde hanke ümber korraldada. Uue hooldelepingu perioodiks nähakse ette 5 aastat ning kaalutakse hooldemahust niitmistööde, bussipeatuste hooldustööde ja liikluskorralduslike tööde eraldamist, mille kohta korraldatakse eraldi riigihanked. Eelduslikult võimaldab eraldi teenuste tellimine paremini hooldetöid korraldada ning leida teenustele läbi hangete parimad töövõtjad, kes on motiveeritud valla avalikku ruumi ja hooldatavat taristut hingega teostama.

Imre Saar
kommunaalteenistuse juhataja

Foto: Alar Mik