Viimsi Vallavalitsus: kaevandamise asemel soovime säilitada Viimsi metsade elurikkust

14. Sept 2021
Pildil mets

Viimsi Vallavalitsus teeb vallavolikogule ettepaneku mitte toetada Viimsi poolsaare metsades maavarade kaevandamist võimaldava geoloogilise uuringu loa väljastamist Marina Minerals OÜ-le. 

Marina Minerals OÜ esitas 2021. aasta augustis Keskkonnaametile (valitsusasutusele, mis tegutseb Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas) Viimsi uuringuruumi geoloogilise loa taotlused kahele metsaalale, mis asuvad riigimaal, Lubja külas, kogupindalaga 20,19 hektarit. Taotluse kohaselt on tarbevaru uuringu eesmärgiks selgitada välja kinnistute väärtus mäetööstusmaana ehk maavarade, liiva ja kruusa kaevandamise võimalikkus. Nimetatud uuringu käigus soovitakse kaardistada ala geoloogiline ehitus, kasuliku kihi paksus, maavara levik ja kvaliteet ning kaevandamistingimused. Maavara esinemise korral on Marina Minerals OÜ-l võimalus taotleda menetluses olevale alale maavara kaevandamise luba. Keskkonnaamet on palunud vallavolikogult arvamust.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul kasvab taotletavatel uuringualadel väärtuslik mets, mille kaitse alla võtmist oleme kogukonnaga juba arutanud. Seepärast on meie seisukoht nii uuringutele kui ka kaevandamisele kindel ei. „Metsad on vajalik ökosüsteemi osa ja Viimsi kogukond on alati seisnud oma metsade kaitsmise ja säilitamise eest. Metsad on loomulik osa viimsilaste igapäevaelust, seal käiakse tervisesporti harrastamas, puhkamas, seeni ja marju korjamas,“ lisas Lemetti.  

Uuringuloa andmine võib olla pöördumatu keskkonnaprotsessi käivitaja. Ainus, mida Viimsi metsades vallavanema hinnangul kavandada, on kaitsealade laiendamine üle poolsaare, eesmärgiga tagada terviklik kogukonnametsade võrgustik kohaliku loodushoiualana.