Volikogu muutis lasteaedade- ja hoidude kohatasu ning soodustuste põhimõtteid

15. juuni 2023
Lasteaed

Viimsi vallavolikogu võttis 13. juuni istungil vastu otsuse tõsta 2008. aastast kehtinud lasteaedade ja -hoidude kohatasusid ning täpsustada soodustuse saamise põhimõtteid.

Vastuvõetud otsuse kohaselt hakkab 1. septembrist 2023 kehtima 73 euro suurune kohatasu nii munitsipaallasteaedades kui ka vallavalitsusele teenust pakkuvates eralasteaedades ja -hoidudes. Alates 1. jaanuarist 2024 on lasteaia kohatasu 73 eurot vaid nende perede lastele, kelle mõlemad vanemad on end registreerinud Viimsi valla elanikuks 1. jaanuari seisuga ning kogu perioodi vältel, mil laps käib lasteaias. Peredel, kus ainult üks lapsevanem on valla elanikuks registreerinud või mõlemad vanemad ei ole end registreerinud elanikuks, tuleb tasuda 145 eurot kuus. 

Kehtima jääb ka seni kasutusel olnud õe-venna soodustus, kuid alates 1. jaanuarist 2024 on tingimuseks mõlema lapsevanema sissekirjutuse nõue 1. jaanuari seisuga. Täiendavalt kehtestame suurperedele 50% suuruse soodustuse iga lasteaias käiva lapse kohta.

Abivallavanem Marju Aolaidi sõnul on lasteaiatasu muutmine tingitud üldisest elukalliduse tõusust ja vajadusest tagada kvaliteetne alusharidusteenus, stabiilne areng ning lasteaiaõpetajate võrdse töötasustamise põhimõtted. Volikogus arutatud eelnõud arutas noorsoo- ja hariduskomisjonis ning lisaks arutati seda eelnevalt ka lasteaedade ja -hoidude esindajatega.

„Kohatasu, mida muutma asume, on püsinud samal tasemel alates 2008. aastast. Kui me mõtleme sellele, kuidas on muutunud elukallidus ja sellele, milliseks on tõusnud teenuste osutamisele tehtavad kulutused, on meil vaja tasu osas teha muudatusi. Muudatusega soovime luua eeldused õpetajate võrdsemale kohtlemisele nende töötasude osas. Meie huvi on see, et lastele pakutavad teenused oleksid kvaliteetsed ja personal, kelle kätesse oma lapsed usaldame, oleks parim,“ selgitas abivallavanem Marju Aolaid.

Oluline muudatus puudutab vanemate elanikuks registreerimist. Alates uuest aastast peavad oma laste kohatasu soodustuse, kas 73-eurose kohatasu või 50% kohatasu soodustuse, saamiseks olema  mõlemad lapsevanemad registreeritud Viimsi valla elanikuks 1. jaanuari seisuga ja jääma elanikuks registreerituks järjepidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul. Ka üksikvanemad, hooldajad ja eestkostjad peavad soodustuse saamiseks olema registreeritud Viimsi valla elanikuks.

Lasteaedade ja -hoidude kohatasu muudatus muudab ka sotsiaaltoetuste suurusi

Paralleelselt lasteaedade kohatasude muudatusega korrigeeriti ka sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda. Alates 1. septembrist 2023 on lasteaia ja -hoiu kohatasu toetus senise 58 euro asemel 73 kuni 145 eurot. Ehk siis toetus katab ära ka nende perede laste kohatasu, kus mõlemad vanemad ei ole Viimsi valla elanikuks registreeritud. Kokku on 2023. aasta kevade seisuga Viimsis 12 last, kes seda toetust vajavad.

Lasteaia kohatasude toetust saab taotleda ja selle eraldamise kohta täpsemat infot leiab  vallavalitsuse kodulehelt: https://www.viimsivald.ee/taotlused/lasteaias-ja-lastehoius-kohatasu-ja-toiduraha-toetus

Heiko Leesment
avalike suhete osakond