Volikogu võttis vastu Naissaare arengukava

24. märts 2023
foto

Viimsi vallavolikogu võttis 21. märtsil 10. koosseisu 18. istungil vastu Naissaare arengukava aastateks 2023-2033.

Naissaare arengukava on ülevaade saare hetkeseisust ja planeeritavatest arengusuundadest. Arengukava seab saarele üheks peamiseks eesmärgiks tagada seal jätkuv areng ja atraktiivsus turismisihtkohana, sealjuures säilitades olemasolevaid kultuuri- ja loodusväärtusi.

„Arengukava on korduvalt kogukonna poolt läbi vaadatud, vaieldud ning see vastab täielikult kogukonna soovidele,“ sõnas Naissaare saarevanem Toomas Luhaäär.

Arengukava elluviimine on seotud valla üldise arengu- ja eelarveplaaniga. Arengukavaga võtab Naissaar endale kuus strateegilist eesmärki:

  • õnnelikud inimesed – kestliku elukeskkonna loomine, mis toetaks saareelanike tervist ning heaolu. Lisaks vajadustest lähtuv ligipääs baasteenustele (näiteks transport, side, päästevõimekus jne);
  • tugev kogukond – elanike osalus aktiivselt saare elukeskkonna kujundamises, mille aluseks on usaldus, ühine arusaam ja kohustuste jagamine;
  • tasakaalus ökosüsteemid ja bioloogiline mitmekesisus;
  • elamist ja turismi tasakaalustav keskkond elanike, külastajate ja teenusepakkujate jaoks – sellega seatakse siht kaitsta saare kultuuri- ja militaarpärandit. 
  • taastuvad energiaallikad ning energiatõhusus – süsinikuheite vähendamine rööbastranspordile üleminekuga turistide liikluse korraldamisel;
  • jätkusuutlikud ja teadlikud tarbimis- ja tootmisvõimalused – näiteks jäätmemajanduse arendamine senisest suurema sorteerimise ja taaskasutuse võimaluste loomisega, mis vähendaks ökoloogilist jalajälge saare keskkonnale. Lisaks ka kohaliku tootlikkuse arendamine.

Jane Saks
avalike suhete osakond