Milleks meile päikesepaneelid?

13. veebr 2024
foto

Päikesepaneelide kasutamisele võtmine ja kasutamine on tänases energeetika olukorras samm õiges suunas, sest iga täiendavalt paigaldatud päikesepaneel vähendab fossiilkütuste põletamise vajadust, toob energia tootmise tarbijale lähemale ja vähendab elektrijaotusvõrgu üldist koormust.

Päikesepaneelid on hea ja lihtne viis vähendada oma keskkonnajalajälge, tootes ise 100% puhast energiat, hoides kokku elektrikuludelt. Päikeseenergiast toodetud elektrilt on lisaks elektrienergia tasule võimalik kokku hoida ka võrgutasudelt ja riiklike maksude pealt ning soovi korral on võimalus ülejäänud elektrienergia võrku tagasi müüa. Lisades juurde veel energiasalvesti, on võimalik muuta lahendus veelgi kasumlikumaks, kuna see võimaldab päikesepaneelide toodetud elektrit salvestada ja toodetud elektrienergia kasutamist optimeerida.

Päikesepaneelidest Viimsi vallas
Viimsi vallas taotleti eelmisel aastal päikesepaneele kokku 193 korral, millest enamus kordadel projekteeriti päikesepaneelid hoone katustele ja üheksal korral olid paneelid projekteeritud eraldiseisvalt kinnistu maapinnale. Kokku moodustasid päikesepaneelide menetlused kolmandiku 2023. aasta kogu menetluste arvust.

Eramaja katusele mahub keskmiselt 10–15 kW ulatuses päikesepaneele, mis toodavad aastas ligikaudu 8000–12 000 kWh elektrienergiat. Selliste süsteemide puhul jääb keskmine tasuvusaeg ajavahemikku 8–15 aastat. Valdavalt on päikesepaneelidel kuni 25-aastane garantii, mis tähendab, et õige kasutamise korral võib see investeering teenida oma hinna kuni kahekordselt tagasi.

Päikesepaneelide paigaldamine
Kaasaegsed lahendused võimaldavad päikesepaneele integreerida hoonestusega, paigaldades need näiteks hoone katusele, välifassaadile või eraldiseisvana maapinnale. Hoonega integreeritud päikesepaneelide puhul on ehitusseadustikust tulenevalt tegemist hoone tehnosüsteemi (elektripaigaldise) osaga ja eraldi maapinnal seisvad päikesepaneelid on käsitletavad eraldiseisva elektritootmisrajatisena.

Seetõttu, et tegemist on elektripaigaldisega või selle osaga, on selle rajamiseks nõutud elektriprojekt, mis peab olema koostatud vastavat pädevust omava spetsialisti poolt.

Uue hoone püstitamisel on mõistlik päikesepaneelide lahendus kajastada ehitusprojektis ja lahendada see ehitusloa menetluse raames. Olemasolevate hoonetele päikesepaneelide lisamise puhul on tegemist olemasoleva tehnosüsteemi (elektripaigaldise) muutmisega ja selleks tuleb vallavalitsusele läbi ehitisregistri esitada kooskõlastamiseks ehitusteatis koos ehitusprojektiga. Hoonesse integreeritavate paneelide puhul tuleb veenduda, et olemasoleva ehitise konstruktsioonid oleksid piisava kandevõimega ja mehaaniliselt vastupidavad ning selle hindamiseks tuleks vajadusel kaasata ekspert.

Eraldi maapinnal seisvad päikesepaneelid on ehitusseadustikust tulenevalt eraldiseisev elektritootmisrajatis ja selle rajamiseks on nõutav ehitusluba. Maapinnale paigaldatavate päikesepaneelide puhul tuleb arvestada, et tiheasustusalal võib olla palju päikest varjavaid faktoreid, näiteks naaberhooned ja olemasolev kõrghaljastus, mis vähendavad päikesepaneelide tootlikkust.

Päikesepaneelide paigaldamisel tuleks võtta arvesse nende visuaalset sobivust hoonega ja ümbritsevaga. Soovitatav on paneelid paigutada hoone katusele võimalikult ühtselt ja grupeeritult ning vältida võimalusel teineteise kõrval asuvate paneelide väikeseid paiknevuserinevusi ja nihkeid. Samuti on soovitatav vältida päikesepaneelide paigaldamist tänava poolt nähtavatele seintele (sh külgseinad), kuna see mõjutab piirkonna üldist ruumilist visuaalset tervikut. Soovitame kasutada integreeritud lahendusi, kus katuse- ja fassaadimaterjal või rõdupiire ongi juba päikesepaneeliks kujundatud spetsiaalne toode, mis sobitub hoone arhitektuuriga.

Kooskõlastamine, riigilõiv ja menetlusajad
Kui olemasolevasse hoonesse integreeritav tehnosüsteemi ümberehitamine on riigilõivuvaba, siis elamut teenindava eraldiseisva elektritootmisrajatise ehitusprojekti menetlemise eest on seadusega ette nähtud riigilõiv 150 eurot. Sama kehtib ka kasutamisele võtmisel – tehnosüsteemi muutmine on riigilõivuvaba ja eraldiseisva elektritootmisrajatise puhul kasutusloa taotlemisel on seadusega ette nähtud riigilõiv 30 eurot.

Ajaliselt tuleks arvestada, et kogu protsess alates planeerimisest kuni teostuseni võib kokku võtta aega kuni kuus kuud ning sõltub suurel määral teenusepakkujatest, nende töökoormusest ja järjekordadest. Taristu paigaldamine koos seadistamisega võtab keskmise eramaja puhul aega ainult paar päeva. Kohalik omavalitsus menetleb eramajadesse integreeritud projektlahendusi kuni kümme päeva ja eraldiseisvalt maapinnale rajatavaid päikeseparke kuni 30 päeva. Uue hoone püstitamisel ehitusloa menetluse raames esitatud lahendust menetletakse kuni 30 päeva.

Peale päikesepaneelide väljaehitamist ja tööle rakendamist tuleb kohalikule omavalitsusele läbi ehitisregistri esitada sõltuvalt lahendusest päikesepaneelide kohta kasutusteatis või kasutusluba koos teostusdokumentatsiooniga (nt paigaldusakt, ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, fotod, elektripaigaldise vastavuse deklaratsioon või audit ning seadmete dokumentatsioon). Sama käitumisjuhis kehtib ka päikesepaneelide koha, mis on juba olemas ning paigaldatud ilma kohaliku omavalitsuse loa või kooskõlastuseta.

Tasub meeles pidada
Kui on soov üleliigne elektrienergia edasi võrku müüa, siis tuleb eelnevalt kohalikult võrguvaldajalt ehk elektrijaotusettevõttelt taotleda selleks tehnilised tingimused, millega tuleb projekti koostamisel ja ehitamisel arvestada.

Kui olete endale juba päikesepaneelid paigaldanud, siis on oluline meeles pidada, et päikesepaneelide efektiivsuse ja pika kasutusea tagab süsteemi regulaarne hooldus ja korrashoid. Viimsi Teataja veergudelt saab terve aasta jooksul lugeda ehitusteenistuse poolt kirja pandud põnevaid artikleid ehitamise teemadel.

Päikesepaneelide paigaldaja meelespea

  • Leia endale sobiv teenusepakkuja.
  • Selgita välja, milline on sinu jaoks optimaalne lahendus, arvestades olemasolevat olukorda.
  • Arvesta päikesepaneelide lahenduse valiku tegemisel visuaalset sobivust hoonega ja ümbritsevaga.
  • Esita ehitisregistri kaudu kohalikule omavalitsusele ehitusprojekt ja ehitusteatis või ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga vastavalt sellele, milline on sinu poolt valitud lahendus. Ehitusloa korral tasu riigilõiv.
  • Pärast ehitusteatise kooskõlastamist või ehitusloa väljastamist võib alustada ehitamist.
  • Paigaldusjärgselt esita kohalikule omavalitsusele ehitisregistri kaudu kasutusteatis või kasutuloa taotlus koos teostusdokumentatsiooniga, vastavalt sellele, milline on sinu poolt valitud lahendus. Kasutusloa korral tasu riigilõiv.
  • Kui oled paigaldanud päikesepaneelid ilma kohaliku omavalitsuse kooskõlastuseta, tegutse vastavalt eelnevale punktile.

Raido Kübarsepp
tehnovõrkude vanemspetsialist