Mitmed toetused Viimsi vallas on seotud rahvastikuregistrijärgse elukohaga

20. nov 2023
foto

Aasta lõpus tasub üle kontrollida, kas rahvastikuregistri järgi on enda ja pereliikmete elukoht ikka Viimsi vallas. Nimelt on mitmed Viimsi valla toetused seotud just rahvastikuregistrijärgse elukohaga.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Sotsiaaltoetused jagunevad laias laastus kaheks sõltuvalt sellest, kas toetuse määramisel võetakse arvesse perekonna sissetulekut või mitte. Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused on lapse lasteaias, -hoius ja koolis toidu eest tasumise toetus, lasteaia ja -hoiu kohatasu toetus, ravimitoetus, toimetuleku tagamise toetus ja vältimatu sotsiaalabi.

Sissetulekust sõltuvat toetust on võimalik taotleda põhjendatud kulutuste osaliseks hüvitamiseks vähekindlustatud isikul või perekonnal. Taotlemisel tuleb esitada vastavalt taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid tõendavad ja muud asjasse puutuvad dokumendid ning andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta.

Vähekindlustatud isikuks või perekonnaks kvalifitseerub juhul, kui sissetulek esimese pereliikme kohta jääb alla kahe ja poole kordse riikliku toimetulekupiiri. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 75% pere esimese liikme sissetuleku piirist. Praegusel ajal on numbriliselt vähekindlustatuse piiriks esimese pereliikme puhul 500 eurot ja järgnevate pereliikmete puhul 375 eurot.

Kui soovitakse toetust, mis on seotud juba tehtud kulutustega, siis tuleb esitada hüvitamisele kuuluvate kulude tegemist tõendavad dokumendid, nt ravimitoetuse puhul tuleb esitada retseptiravimite tšekid. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist, milleks toetust taotleti, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse. Matusetoetust makstakse Viimsi valla elaniku surma korral isikule, kes kannab matuse korraldamisega seotud kulud.

Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused on sünnitoetus, 1. klassi mineva lapse toetus, tähtpäevatoetus, matusetoetus, Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus, suurpere toetus (perekond, kus on vähemalt neli kuni 18-aastast last), puudega isiku transporditoetus ja hooldajatoetus.

Loetletud toetuste puhul tulevad mängu erinevad nüansid, millest konkreetsemalt saab uurida toetuste maksmist reguleerivast määrusest „Viimsi valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord“. Näiteks sünnitoetust makstakse tingimusel, kui mõlemad vanemad või üksikvanem on lapse sünnile eelnevalt vähemalt üks aasta olnud katkematult rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud. Rahvastikuregistri andmetel peab Viimsi valla elanik sünnist alates olema ka laps ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.

1. klassi mineva lapse toetust makstakse tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembrist olnud katkematult rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud. 1. klassi mineva lapse toetuse taotlus tuleb esitada Viimsi haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO lapse 1. klassi minemise aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 30. septembrini.

Toetuste loetelu lõpetavad nn erijuhud, kus vallavalitsusel on õigus eelarveliste vahendite olemasolul määrata toetusi kindlale sihtgrupile, mis makstakse välja sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poolt koostatud nimekirja alusel. Selliseks toetuseks on aastaid olnud ühekordne toetus eakatele, mis makstakse välja sügistalvisel perioodil.

Haridusosakond – alusharidus
Lasteaias käiva lapse vanemad, üksikvanem, hooldaja või eestkostja peab lasteaia kohatasu soodustuse saamiseks end 1. jaanuari seisuga registreerima Viimsi valla elanikuks ja olema rahvastikuregistri andmetel valla elanik kogu lapse lasteaias käimise perioodil. Sellisel juhul on ühe lapse lasteaia kohatasu 73 eurot. Kehtima jääb ka seni kasutusel olnud teise ja kolmanda lapse kohatasu soodustus. Suurperedele, kes on rahvastikuregistri järgi Viimsi valla elanikud, on alates 1. jaanuarist 2024 kehtestatud 50% suurune soodustus iga lasteaias käiva lapse kohta. Peredel, kus ainult üks lapsevanem on end valla elanikuks registreerinud, on lasteaia kohatasu 145 eurot kuus ning neile ei kehti kohatasu soodustus teisele ega kolmandale lapsele.

Alates aastast 2024 arvutab soodustust ARNO infosüsteem automaatselt, lapsevanem ei pea selleks taotlust esitama. Lapsevanemad, kes kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda ning soovivad 73-eurost kohatasu, saavad alates detsembrist 2023 esitada ARNO infosüsteemis vastava avalduse koos tõendavate dokumentidega (elatisraha, ainuhooldusõigus vms). 1. septembrist 2023 kehtima hakanud määrusega saab tutvuda veebiaadressil www.riigiteataja.ee/akt/422062023001

Haridusosakond – huviharidus
Viimsi vald toetab kord aastas 7–19-aastaste noorte ja puudest tingitud püsiva töövõimetusega täiskasvanud harrastajate sporditegevust läbi spordiorganisatsioonide toetamise. Spordiklubid esitavad 1. novembriks vallale taotluse nende harrastajate eest, kes ise ja kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on 1. jaanuari seisuga Viimsi elanikud. Hiljemalt 1. detsembriks tuleb lapsevanemal või täiskasvanud harrastajal infosüsteemis pearaha kinnitus ise ära teha. Enne kinnituse tegemist tuleks spordiklubide esitatud andmed ka üle kontrollida. Üksikvanema staatuse tõendamiseks tuleb hiljemalt 1. detsembriks kirjutada e-posti aadressil kaija.magi@viimsivv.ee.

Riikliku huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse alusel eraldatakse toetust rahvastikuregistriandmetel Viimsi vallas elavale 7–19-aastasele noorele, kes kasvab nelja- ja enamalapselises peres, vähekindlustatud peres või on keskmise, raske või sügava puude raskusastmega. Toetust taotleva lapse ja noore vähemalt üks vanem või seaduslik eestkostja peab olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik. Toetust eraldatakse kuludokumentide alusel kolm korda kalendriaastas hiljemalt 10. maiks või 10. septembriks või kogu eelnenud kalendriaasta eest 10. jaanuariks esitatud taotluse alusel. Taotlust saab esitada läbi Viimsi valla iseteeninduskeskkonna SPOKU. Rohkem infot saab e-posti aadressil kaija.magi@viimsivv.ee.

Kes on üksikvanem ja kuidas seda tõendada?
Üksikvanem on isik, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmete puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need lapsevanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda. Seega, kui sünniaktist või rahvastikuregistrist ei nähtu, et tegemist on üksikvanemaga, siis tõenduseks sobib kohtumäärus ainuhooldusõiguse, elatise maksmise määramiseks, vanemate vaheline kokkulepe elatise maksmiseks või ka taotleja pangakonto väljavõtted, kus on näha elatisraha laekumised. Neid dokumente ei pea esitama lahku läinud vanemate korral, kui mõlema vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viimsi vallas, kuigi erinevatel aadressidel.

Toetuste kohta saab täpsemat infot kodulehelt viimsivald.ee/teenused/haridus-ja-noorsootoo/toetused.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja