Raietööd

Raietööde tegemiseks Viimsi valla territooriumil on kaks võimalust: taotleda raieluba või esitada raieteatis. Mõnikord võib olla keeruline aru saada, millist neist valima peab, seepärast oleme Viimsi vallavalitsuse iseteeninduskeskkonda loonud ühtse vormi nimega raietööd. Kui näiteks menetluse käigus selgub, et raieluba ei olegi vaja taotleda, piisab hoopis raieteatisest, siis saab menetluse lihtsasti ümber muuta ning inimene ei pea uut avaldust esitama. 

Raieluba on vaja tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) raieks, kui

  • puu tüve diameeter 1,3 meetri kõrguselt mõõdetuna on üle 8 cm
  • puu kärpimine hõlmab rohkem kui 50% puu võra kõrgusest ja/või laiusest.

Raieluba kehtib kuni 3 kuud ja väljastatakse tasuta Viimsi vallavalitsuse poolt. Kui tööd ei ole selle aja jooksul lõpetatud, siis tuleb taotleda raieloa pikendamist. Raietöödega tegelev isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel. 

Hädaolukorras võib puu raiuda raieloata, näiteks kui on tekkinud avariiolukord ning raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Hädaolukorras teostatava puu raiumisel tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul esitada raieteatis.

Detailplaneeringus ja ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu jaoks ei ole vaja raieluba taotleda, küll aga tuleb esitada raieteatis vähemalt 14 päeva enne raietööde algust. Raietöid võib teostama asuda peale ehitusloa väljastamist, s.o kehtiva ehitusloa olemasolul.
 

TAOTLE RAIELUBA või ESITA RAIETEATIS

 

LISAINFO

KONTAKT  

Maris Markus
keskkonna vanemspetsialist 
602 8877
maris.markus@viimsivv.ee