Lasteaiatasud, toetused ja soodustused

Kohatasu MLA Viimsi Lasteaedades on 73 eurot kuus, millele lisandub toiduraha. 73 eurot kuus on kohatasu ka Viimsi valla toetuslepinguga liitunud eralasteaedades ning -hoidudes. Leiad nimekirja lepinguga eralasteasutustest ja rohkem infot siit.

Viimsi vald pakub kohatasu ning toiduraha toetust vähekindlustatud peredele. Samuti on võimalik taotleda lasteaiatasu 50% soodustust, juhul kui perest käib lasteaias kaks või enam last. Lisainfo toetuse ja soodustuse taotlemise osas leiad alljärgevalt.

TOETUST ANTAKSE VÄHEKINDLUSTATUD PERELE

  • Koolieelses lasteasutuses või lastehoius käiva lapse toiduraha ja kohatasu maksumuse hüvitamiseks.

 TOETUSE TAOTLUSELE LISATAKSE

  • Taotleja ja tema perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed.

  • Andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta.

  • Hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid.

  • Vajadusel muud täiendavad dokumendid.

TAOTLE KOHATASU JA TOIDURAHA TOETUST

Toetus antakse tingimusel, et lapse mõlemad vanemad, hooldaja või eestkostja on Viimsi valla elanikud. Avalduse toetuse saamiseks võivad osakonnale esitada lapsevanema (hooldaja, eestkostja) asemel ka lastekaitseametnik, pedagoog või sotsiaaltöötaja.  

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on 500 € ja iga järgmise pereliikme kohta 375 €. Toetuse maksimaalse suuruse otsustab Vallavalitsus. 

KONTAKT

Sandra Hommuk-Silla
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee
602 8825 

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

TINGIMUSED SOODUSTUSE SAAMISEKS

  • Soodustuse saamise tingimuseks on perest vähemalt kahe lapse üheaegne käimine kas munitsipaallasteaedades (MLA Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaed) või mõnes Viimsi Vallavalitsusega hankelepingu või valla toetuslepingu sõlminud eralasteaias või lapsehoius.
  • Laste ja mõlema lapsevanema, üksikvanema, lepingulise hooldaja või eestkostja elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, neist vähemalt ühe vanema elukoht on Viimsi vallas soodustuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga.

KUIDAS SOODUSTUS SAADA

Soodustuse saamiseks peab täitma ühekordse taotluse Viimsi valla iseteeninduses.

TAOTLE LASTEAIATASU SOODUSTUST 

SOODUSTUSE KEHTIVUS

  • Toetus hakkab kehtima sellest kuust, mil lapsevanem on esitanud "Lasteaia tasu soodustuse" taotluse Iseteeninduses.
  • Kui soodustust saav laps käib eralasteaias või eralastehoius rakendub kohatasu soodustus selles eralasteasutuses (asutus esitab 50% soodsama kohatasuga arve).

LISAINFO

  • Ühel suvekuul aastas, mil laps ei kasuta lasteaiakohta, ei ole lasteaiatasu maksmise kohustust. Soodustus kehtib ka Viimsi vallavalitsusega hankelepingu või valla toetuslepingu sõlminud eralasteaias või lapsehoius.

 

Polina Kossenkova
Alushariduse vanemspetsialist
E-post:  polina.kossenkova@viimsivv.ee
Telefon602 8844