Reovee äraveo teenus

Kui ühiskanalisatsiooniga ei ole võimalik liituda, peab majapidamises tekkiva reovee koguma kogumismahutisse või käitlema omapuhastis (vt veemajandus).

Kogumismahutit tühjendada ja reovett ära vedada tohib üksnes vastavat litsentsi omav ettevõte. Purgimise teenust osutav ettevõtja peab olema äriregistris registreeritud ning tema tegevusala peab olema registreeritud majandustegevuse registris (EMTAK) koodiga 37001 (kanalisatsioon ja heitveekäitlus).

Reovee äraveo teenuse osutamiseks vedajakaarte Viimsi valla territooriumi piires väljastab Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond. Nõuded reovee äraveo teenuse osutamiseks on sätestatud Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjas. Taotlusvormi reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu saamiseks saab alla laadida SIIT.

Kehtivat reovee äraveo registreeringut omavad Viimsi vallas järgmised ettevõtjad:

Reovee vedajakaarti puudutavates küsimustes pöörduge taristu projektijuhi Siim Reinla poole, tel. 5626 6190, siim.reinla@viimsivv.ee.