Millised on Tammelaane planeeringuala küsitluse tulemused?

14. nov 2023
Tammelaane

20. oktoobrist 5. novembrini läbiviidud veebiküsitlusega sooviti kaardistada kogukonna ootusi Tammelaane planeeringuala tuleviku osas. 

Vallavalitsus viis oktoobri lõpus ja novembri alguses kogukonna kaasamise eesmärgil läbi küsitluse, et selgitada välja kogukonna seisukohad ja arvamused Tammelaane planeeringuala tuleviku osas. Küsitlusele eelnenud kohtumisel augustis paluti kogukonnaliikmetel endil esitada omapoolseid ettepanekuid milline võiks planeeringuala lahendus tulevikus välja näha. 

Erinevate elanikelt laekunud ettepanekute põhjal koostas vallavalitsus küsitluse, milles Tammelaane detailplaneeringu ala tuleviku osas küsiti arvamust viie erineva võimaliku lahenduse kontekstis. Ettepanekud hõlmasid endas nii erineva mahulisusega elamute planeerimise võimalust, ettepanekut kavandada alale roheala ning laiendada maastikukaitseala kui ka varianti lõpetada Tammelaane planeeringumenetlus sootuks uut detailplaneeringu otsust tegemata. Võimalik oli ka avatud vastusega oma eelistust põhjendada ja selgitada.

Täiendavalt paluti küsimustikuga esitada oma seisukoht laiemalt antud piirkonda võimaliku maastikukaitseala moodustamisele (Randvere tee, Tammetõru tee, Hallikivi elamukvartali, Tammneeme asumi, mere, Tammekivi tee, Tammeranna tee ja Suurekivi tee vahelisel rohealal).  Lisaks etteantud vastuste variantidele oli vastajatel võimalik antud küsimuse juures esitada ka täiendavaid ettepanekuid.  

Kogukonna kaasamist varjutas küsimustiku ulatuslik mõjutamine

Küsitlus pälvis palju tähelepanu ning vaatamata sellele, et küsitluse tulemusi püüti järjepidevalt ja ulatuslikult mõjutada, annab see siiski väärt teavet kogukonna hoiakute kohta. 

Küsitluse tulemuste analüüsiks paluti appi välise sõltumatu partnerina Cumulus Consulting OÜ, kellel on pikaajaline kogemus analoogsete küsimustike analüüsimisega. Eksperdid tuvastasid vastuseid analüüsides, et on olemas selged märgid katsetest tulemusi mõjutada. Vähemalt kahest allikast oli väga kitsas ajaraamis antud väga palju identseid vastuseid, mille puhul oli ekspertide sõnul võimalik välja lugeda pahatahtlikku tegevust. Kokku tuvastati kirjeldatud viisil mõjutatud vastuseid 2011. Ühtekokku 2639 vastusest moodustub mõjutatud vastuste hulk seega 76%. Samas teiste vastuste puhul on selgelt näha, et tegemist on unikaalsete vastajatega.

Milliseid järeldusi küsimustik võimaldab teha?

Kuigi küsitluse tulemusi püüti mõjutada, joonistuvad vastajate eelistused üldjoontes siiski piisava selgusega välja. Tammelaane detailplaneeringu tulevikuperspektiivi puudutavatest ettepanekutest toetasid vastajad enim variante IV ja V ehk enamus vastajaid toetab kas ala kavandamist rohealaks või planeeringumenetluse lõpetamist. Seda kinnitas ka hoiak maastikukaitsealale, mida käsitleti küsitluse teises osas. 

Küsimustiku teises osas, mis puudutas seisukoha küsimist piirkonda võimaliku maastikukaitseala moodustamist, vaadeldigi ala laiemalt ning sooviti teada inimeste eelistusi Randvere tee ja mere vahelise metsa tuleviku osas. Enim toetust leidis ettepanek, mis toetab maastikukaitseala moodustamist tervikuna kogu alal, mis hõlmaks metsa ja kõrghaljastusega kaetud alasid sealhulgas üldplaneeringukohaseid elamu reservmaid.

Küsitlus võimaldas vastajatel lisada lahenduse juurde avatud väljadele ka kommentaare, kuhu on lisatud nii ettepanekuid kui ka küsimusi. Ettepanekule I ja II esitasid 13 inimest kommentaarid, milles enamjaolt viidati ala korrastamise võimalusele ja otsusele jõudmisele. Ettepanekule III laekus 40 inimeselt tagasiside, milles valdavalt pakuti erinevaid lahendusi. Näiteks üks maja kahe kogukonnale antava hektari eest või viidati, et see ei riiva roheala nii suures mahus. Ka oli palju kaalutlusi just metsade kogukonnale andmise osas. Ettepaneku IV osas esitati 49 korral tagasisidet, millega viidati nii kohtuotsusele kui ka looduskaitsele ning vajadusele piirata elamuehitust. Ettepanekut V eelistanud inimesed esitasid 31 korral tagasisidet, milles toodi välja planeeringu vastasust, kohtuotsust ja metsade säilitamise vajadust. Tagasisides tervikuna toodi välja kriitikat varasema menetluse osas, kuid esitati ka tunnustust, et kogukonda kaasatakse ja kogukonna arvamust küsitakse. Esitatud kommentaarid aitavad täiendada küsitluses märgitud eelistusi ning annavad muul moel väärtuslikku tagasisidet. 

Kuidas edasi?

Tammelaane planeeringuala küsimuses on läbiviidud laiapõhjaline kaasamine, mis annab suuniseid edasiste tegevuste planeerimiseks sh ka maaomanikuga tegevuste kooskõlastamiseks ning läbirääkimiste pidamiseks. Seda järgmise sammuna vallavalitsusel planeeringumenetluse raames ka teha tuleb. Kõnealuse küsitluse tulemusi käsitletakse üldistavate suunistena, mis aitab kujundada otsuseid käimasolevas planeeringumenetluses. Vallavalitsus arvestab saadud teadmist ulatuses, mida tulemuste kokkuvõtte usaldusväärsus võimaldab arvestada.
Täname kõiki küsitlusele vastajaid ja kaasamõtlejaid!

Küsitluse kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.

Jane Saks
avalike suhete osakond