Vallavalitsus lõpetas kahe detailplaneeringu menetluse

27. märts 2024
Maa-ameti kaldaerofoto

Viimsi vallavalitsuse 26. märtsi istungil võeti vastu korraldused, millega lõpetati kahe detailplaneeringu menetlus. Kokku on käesoleval aastal lõpetatud 11 planeeringu koostamine.

Vallavalitsuse planeeringute osakond on üle vaatamas menetluses olevaid 135 planeeringut. Vallavalitsuse otsusega lõpetatud planeeringumenetluste puhul on tegemist aastaid tagasi algatatud ja eri põhjustel seisma jäänud menetlustega, mille puhul on taotlejad leidnud teisel menetlusviisil lahenduse (nt projekteerimistingimustega) või on ka loobutud soovist planeerida. 

26. märtsi istungil võttis Viimsi vallavalitsus vastu otsused lõpetada järgmised detailplaneeringud:

  1. Randvere küla, katastriüksus Tammekivi tee 8 (uus aadress Kivitamme tee 12) 
  2. Randvere küla, maaüksus Reinu II detailplaneering

Abivallavanem Alar Miku sõnul on detailplaneeringute ülevaatamine ja neist osade menetluse lõpetamine osa uue koostatava üldplaneeringu ettevalmistusest.

„Uue üldplaneeringu peamine eesmärk on kavandada koostöös kogukonnaga valla ruumilise arengu suunad ja selleks on otstarbekas kõik pooleliolevad menetlused eraldi läbi vaadata. Detailplaneeringute menetlus lõpetatakse siiski piisavalt kaalukate põhjenduste korral,“ selgitas abivallavanem. 

Varasemalt on vallavalitsuse otsusega lõpetatud üheksa ja vallavolikogu otsusega kahe detailplaneeringu menetlused. Viimsi vallas menetluses olevatest detailplaneeringutest ootavad esialgsel hinnangul lõpetamist ligi viiskümmend algatatud detailplaneeringut, mille koostamine on aastate eest seisma jäänud. Vanimad pooleliolevate menetluste hulgas olevatest detailplaneeringutest on algatatud  1990ndate lõpus. Planeeringute osakond analüüsib menetlusi järk-järgult ja seejärel lõpetatakse seisvad menetlused ära.

Alates 2015. aastast kehtiv planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Planeerimisseaduse eelnõu juurde koostatud seletuskiri märgib muu hulgas kolmeaastase tähtaja sätestamise kohta, et nimetatud möödudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse. Tähtaja kehtestamine aitab tagada, et detailplaneeringute koostamine toimuks mõistliku aja jooksul ega jääks venima.

Helen Lindvere
planeeringute osakond

Foto: Maa-ameti kaldaerofoto