Hooldekodus hooldustasu maksmise toetus

Hooldekodus hooldustasu maksmise toetuse vorm lae alla SIIT

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA

Teenust on õigustatud taotlema täisealine isik 

  • kelle rahvastikuregistri elukoht on registreeritud Viimsi vallas  

  • kes vajab east või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrval abi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik ning seda ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega; 

  • kellel puuduvad endal võimalused teenuse tagamiseks või kellel puuduvad seadus- ja lepingujärgsed ülalpidamiskohustusega isikud (edaspidi ülalpidajad) või kellel on ülalpidajad, kuid kes oma vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised teenust tagama. 

Teenust ei rahastata, kui teenust vajaval isikul või tema ülalpidajatel on olemas vahendid teenuse eest täies ulatuses tasumiseks või nende omandis on kinnis- või vallasvara, mida on võimalik realiseerida teenuse eest täismahus tasumiseks. 

Teenust vajava isiku võimetusel taotlust esitada esitab taotluse koos dokumentidega ülalpidaja. Ülalpidajate puudumisel ja teenust vajava isiku võimetusel avaldust esitada, teeb spetsialist kättesaadavate dokumentide alusel linnavalitsusele ettepaneku teenuse rahastamise kohta. Toetuse andmisel lähtutakse isiku ja/või pere sissetuleku suurusest. Toetuse andmise otsustamisel arvestatakse valla poolt seni antud abi ja selle sihipärast kasutamis; toetuse taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda; tervislikku seisundit; ülalpeetavate arvu, muid teadaolevaid asjaolusid.  

KUIDAS TAOTLEDA

  • Hooldekodus hooldustasu maksmise toetuse taotluste vastuvõtt toimub Viimsi vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas (vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID olemasolu)   

  • Interneti või digitaalse isikutuvastusvõimaluse puudumisel saab vastuvõtutaotlust esitada ka Viimsi vallavalitsuses kohapeal.  

Toetuse taotlusele lisatakse 

  • Taotleja ja tema perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed 

  • Andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta. 

  • Hooldusteenusel viibiva isiku tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid 

  • Vajadusel muud täiendavad dokumendid 

LISAINFO

KONTAKT

Sandra Hommuk-Silla
sotsiaaltöö vanemspetsialist
sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee
602 8825 

Vastuvõtud toimuvad eelregistreerimisega! Palun broneeri vastuvõtuaeg siin või helista, kirjuta otse ametnikule.