Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse toetuse taotluse vorm lae alla siit

Teenuse eesmärk on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elava puudega täiskasvanud isiku võimalikult iseseisva toimetuleku suurendamine ühiskonnaelus osalemiseks ning tema lähedaste hoolduskoormuse vähendamine. Teenust osutatakse isikutele, kes puudest tingituna vajavad füüsilist kõrvalabi igapäevaelus, võimaldades realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes väljaspool kodu.

Teenuse saaja valib endale ise sobiva teenuse vahetu osutaja. Teenuse vahetut osutajat aitavad vajadusel leida teenuse saaja sugulased, tuttavad või vallavalitsuse sotsiaala- ja tervishoiuosakonna spetsialist.

Vajalikud sammud ja dokumendid

  • Esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale taotlus toetuse saamiseks.
  • Taotlusele palume lisada sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusaste ja lisakulude tuvastamise otsus.
  • Olemasolul ka rehabilitatsiooniplaan või kohtuotsus (määrus) eestkostjaks määramise kohta.
  • Taotlus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Kontakt

Margit Stern
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Telefon: 602 8857 
E-post: margit.stern@viimsivv.ee
Vastuvõtt: E 14.00-17.30 ning N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Teenuse vahetu osutaja ei või üldjuhul olla

  • teenuse saaja perekonnaliige või isik, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus;
  • isik, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga;
  • linnavalitsuse poolt määratud hooldaja.

Teenuse vahetu osutaja tööülesannete hulka ei kuulu füüsilise abistamisega mitteseotud tegevused, nt meditsiini- ja tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, nõustamisteenuste, juriidiliste teenuste, remondi- ja ehitusteenuste jmt osutamine. Teenuse vahetul osutajal on õigus keelduda tegevustest, mida ei ole lepingus kokku lepitud, mis on seadusevastane või vastuolus heade kommetega.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

  • Vaie Viimsi vallavalitsusele aadressil info@viimsivv.ee või Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001 Viimsi vald.
  • Kaebuse Tallinna Halduskohtule Pärnu mnt 7, Tallinn.

Õigusaktid