RMK tutvustas vallavalitsusele ja volikogule riigimetsa seisukorda ja tulevikuplaane

18. Jaan 2022
Pildil RMK logo ja tekst riigimetsa terviktutvustus Viimsi vala territooriumil

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on koostanud Viimsi valla territooriumil asuva riigimetsa terviktutvustuse ja ülevaate metsade seisukorrast.

Tutvustuses on kokku võetud, millised riigimetsad omavalitsuse territooriumil kasvavad, milliseid metsamajanduslikke, looduskaitselisi ja metsaparanduse töid on seal eelmisel kümnendil tehtud ning milliseid töid on metsa olemit ja jätkusuutlikku metsa majandamist arvesse võttes tuleval kümnendil võimalik ja vajalik teha. 

RMK hallatavate maade pindala moodustab 44% Viimsi valla pindalast. Viimsi valla riigimetsad (2890 ha) jagunevad:
1) majandusmetsadeks (309 ha), kus majandustegevus lubatud metsaseaduse alusel.
2) majanduspiirangutega metsadeks (945 ha), kus majandustegevus on lubatud arvestades kaitseala valitseja ehk Viimsi vallavalitsuse seatud piiranguid. 
3) rangelt kaitstavateks metsadeks (1637 ha), kus majandustegevus on keelatud (nt loodusreservaadid, kaitsealade ja püsielupaikade sihtkaitsevööndid ja vääriselupaigad).

Kõige rohkem on viimasel kümne aasta jooksul kasvanud rangelt kaitsvate metsaside pindala. 
Viimsi valla riigimetsa maade kaitsekategooriate muutused

Arvestades Viimsi valla riigimetsade vanuselist jaotust, raieküpsete metsade osakaalu ja riigimetsa kestliku kasutamise printsiipi, on RMK hinnangul võimalik metsade uuendusraiete pindala keskeltläbi 4 hektarit aastas. Metsa hoolduse prognoositav maht aastas on 57 hektarit, mis koosneb noore metsa hooldusest ja harvendusraietest. Uuendusraieid teostati viimati 2017. aastal, harvendusraieid aga 2015. Seevastu on möödunud kümnendil uut metsa kasvama pandud keskmiselt 9 ha aastas. 

Metsa loomulikku juurdekasvu ja looduslikku kooslust aitab säilitada korrasolev teede- ning kuivendussüsteemide võrgustik. Uusi kuivendussüsteeme riigimetsa pole kavas rajada. Samuti ei rekonstrueerita kuivendussüsteeme rangelt kaitstavates metsades, vajadusel puhastatakse kuivendussüsteemide toimimiseks vajalikke kuivenduskraave.

RMK hallatavatest külastusobjektidest jääb Viimsi valla territooriumile kuus Naissaare looduspargi ja kolm Tallinna puhkeala külastusobjekti, lisaks Viimsi külastuskeskus, mis aitab tutvustada Tallinna ümbruse puhkeala ja Naissaare looduspargi loodusväärtusi ning suunab looduses liikumist ja pakub loodusharidustegevusi. Lähiaastatel on plaanis luua Tädu lõkkekohas telkimisvõimalusi, taristut hooldatakse pidevalt, vajadusel remonditakse ning uuendatakse teavitamiskvaliteedi tõstmiseks infotahvleid. Naissaarel peab RMK oluliseks lahendada külastusobjektide prügimajandus ja arendada liikumisvõimalusi erinevatele külastajagruppidele (näiteks lastega pered). 

Viimsi vallas asuva riigimetsa terviktutvustusega saab tutvuda: https://media.rmk.ee/files/Viimsi_valla_riigimets.pdf