Mida on Viimsil brittidelt õppida?

22. Sept 2022
Manchesteris

Sellel nädalal külastasid vallavalitsuse esindajad LIFE projekti meeskonna koosseisus Manchesteri linna ja Greater Manchesteri omavalitsuste liitu kuuluvaid piirkondi. 

Sellel nädalal tegi Inglismaale visiidi LIFE projekti meeskond, mis koosnes nii Viimsi valla, Tallinna linna, Balti keskkonnafoorumi ja Eesti maaülikooli liikmetest) . Üheskoos külastati Manchesteri linna ja Greater Manchester omavalitsuste liitu kuuluvaid piirkondi (Manchester, Salford ja Bolton). Greater Manchester omavalitsuste ühendadministratsiooni ning Kuningliku Keskkonnaagentuuri töötajad tutvustasid oma tegevusi looduspõhiste sademeveelahenduste (NBS/SUDS), ringmajanduse, rohealade taastamise, veeringluse, LIFE projektide ja linnamajanduse valdkonnas. 

Ühisosa Viimsiga leiti nii sademevee majandamise puhul (sh suured vihmad, sademevee säästlikud lahendused  küll on mastaabid erinevad) kui ka linnalise keskkonna rohestamise ja sademevee viibelahenduste regulatsiooni rakendamisel ehitustegevusele. Samuti on kokkupuutekohad erinevad europrojektid, mida on ellu viidud.

Kogukonnapark
Fotol: Kogukonnapark, mis on samaaegselt vihmaaed 

Viimsi esitles oma LIFE projekti tulemusi looduslähedaste sademeveesüsteemide rajamisel (vett läbilaskvad katendid, rohestavad tegevused, sademevee tarklahendused, olemasoleva keskkonna ümberkujundamine looduslähedasemaks, sademevee seiresüsteem jne). Lisaks räägiti laiemalt erinevatest Viimsi projektitegevustest ja vahetati kogemusi insener-tehnilistes küsimustes (materjalid, tehnikad, probleemid SUDS hooldusel). 

Viimsi pakkus kohalikele ametnikele huvi oma nutilahendustega ja eriilmeliste säästlike lahenduste loomisega. Viimsi meeskonna tähelepanu pälvis lisaks lahendustele Manchesteri piirkonna kohalik vee-ettevõte, kes on maaomanikele välja töötanud juhiste komplekti erinevate sademevee säästlike ja viibelahenduste rajamiseks. Igaüks võib neid alla laadida ja vastavaid lahendusi luua. 

Lisaks Viimsi teemadele, tutvustas Tallinn Trummi tänava säästliku lahenduse ehitusprojekti ja Eesti maaülikool rääkis teavitustöödest. 

Kuningliku Keskkonnaagentuuri esindaja kirjeldas tegevusi sademevee korraldamisel – alates regulatsioonidest kuni üleujutustega toimetulekuni. Inglismaal rahastab riik üleujutusi ärahoidvaid projekte. Selle eeldus on, et maaomanikud ise panustavad samuti tegevustesse. Enamasti tegeletakse jõgede üleujutusohu projektidega ja sademeveest tingitud üleujutusi ärahoidvate lahenduste loomisega. Lisaks on moodustatud regionaalne üleujutuste ja rannikualade komitee, mis keskendub eraldi üleujutuste teemadele. 

Manchester kaitseb end ja elanikke vihmaaedadega

Kuna Manchesteri piirkond asub mägede vahetus lähetuses, siis põhjustavad tugevad vihmad elamupiirkondades sageli üleujutusi. Nii rajatakse kuivtamme nii teede äärde kui haljakutele, jõgede kallastele on paigaldatud betoonmüüre. Tammide abil suunatakse sademevett ka teatud aladele, mis teadlikult üle ujutatakse – näiteks spordiväljakud. Peale üleujutust viiakse läbi ala heakorratööd. Selline lähenemine on aidanud hoida ära hoonestatud ala üleujutused ja sellega kaasnevad erinevad kahjud. Selliseid alasid kutsutakse sageli ka vihmaaedadeks, mis on mõeldud vihmaperioodil üle ujutada.

Manchesteri uutel arendustel peab olema kasutusel immutusala/roheala, aga seda ei kiputa sageli täitma. Ka meil Viimsis on juba mitu aastat nõutavad erinevad viibe- ja immutuslahendused, kuid neid ei kiputa sageli täitma, ehitatakse hiljem ümber või ei hooldata. Siinkohal oldi ühisel meelel, et inimeste teadlikkust on vaja tõsta nii sademevee säästlike lahenduste kasutamise osas kui ka hüvede osas, mida SUDS-lahendused loovad ümbritsevale keskkonnale.

Lisaks kõigele eeltoodule on strateegiliselt oluline tegelda paduvihmaga selle tekkekohas. Näiteks linna ümbritsevatel kõrgendikel. Sellega vähendatakse orgudes paiknevatesse küladesse ja  linnadesse suunduva vee hulka.

seminaril

Visiidi käigus külastati nelja erinevat pilootala. Ühel alal Salfordis oli loodud viibelahendus, mis samaaegselt puhastas sademevett. Teisel alal Salfordis olid tänavakeskkonda loodud erinevad taimestatud alad ja vihmapeenrad. Kolmandal alal Boltonis toimus lagedate nõlvade taasmetsastamine kohalikul kaitsealal – et oleks puid, mis vett tarbivad. Lisaks oli orgu rajatud puidurisust veetõkked, et ojadesse vee liikumist aeglustada. Neljas ala asus West Gortonis, kuhu oli rajatud kogukonnapark, mis samaaegselt koosnes erinevatest vihmaaedadest, kogukonnaaiast ja säästlikest lahendustest. Igapäevaselt on see ala laste mänguala ja kogunemiskoht ja suurte vihmadega muutub maastik ning osad alad oodustavad kaunid veeväljad ja tiigialad. 

LIFE projekti meeskond sai sellelt visiidilt mitmeid uusi ideid, mida ka edaspidi Viimsi vallas rakendada. Näiteks septembrist käivitunud uus projekt LIFE LATESTadapt sisaldab Randvere teel laudteelahendusi ja saime ka inspiratsiooni õues paiknevate kontoritöökohtade loomiseks. Seda asukohta veel mõtleme!

Alar Mik
abivallavanem