Pringi piirkonna detailplaneering

14. Jaan 2022
Pildil sõna teade

Viimsi Vallavalitsus kehtestas 12.01.2021 istungil Pringi külas, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, Pearu, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese üldplaneeringukohase detailplaneeringu, mis algatati ligi neli aastat tagasi ja võeti vastu 2019. aastal.

Valla üldplaneeringuga on alale ette nähtud väikeelamute maa hajaasustusviisil, kus krundi suurus ei või olla väiksem kui 3 300 m². Ligi 27 ha suurust ala hõlmav detailplaneering näeb ette 60 elamumaa sihtotstarbega krunti ning mitmeid sotsiaalse taristu objekte (mänguväljak lastele ja noortele, haljak). Planeering võimaldab ka elamukruntide liitmist ilma ehitusõiguse liitmiseta ja planeeritud hoonestusala võimaldab hooned paigutada hoonestusalal selliselt, et väärtuslikud puud säiliksid.

Detailplaneeringu elluviimisel ehitatakse lisaks välja Reinu ja Vardi tee ühendus ning tehakse töid piirkonna sademevee eesvoolu rekonstrueerimisel kuni mereni. Sademeveesüsteemi piirkondliku eesvoolu rekonstrueerimine lahendab ka Pringi küla liigniiskuse probleemi, mis omakorda maandab uputusohu riski suurte vihmade korral.

Planeeringu koostamisel võeti arvesse valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringut „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” ning telliti ka loodushoiu seisukohast vajalikke eksperthinnanguid, et tagada lahenduse elluviimisel võimalikult palju looduskeskkonnaga arvestamist. Pringi planeeringulahendusega nähti ette ranged tingimused kõrghaljastuse säilitamiseks. Näiteks tuleb elamukrundi koosseisus säilitada vähemalt 40% kõrghaljastust ja kohaldatakse ka asendusistutuse kohustust. Majadevahelised metsaalad on reguleeritud, et moodustuksid laiad kõrghaljastuse vööndid ja arvestatud oleks erinvate liikide elukeskkonnaga.