Vallavalitsuse 7.12.2022 istungi päevakorra projekt

5. dets 2022
Projekt

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi vallas merepääste- ja päästetööde korraldamise ning turvalisusega soetud tegevuste rahastamise kord
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
2. Vallavolikogu määrus: Planeerimisalase tegevuse korraldamine Viimsi vallas
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Ostueesõiguse teostamata jätmine (Roseni, Lääneotsa küla)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Pärnamäe küla, Pärnamäe tee 170 ja Pärnamäe tee 172 ning Lubja küla, Niine kinnistute detailplaneeringuga planeeritud liikluspindadele kohanimede määramine. Uued kohanimed: Muinasküla tee ja Muinasküla põik
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 9. novembri 2022 korralduse nr 474 „Lubja külas asuvate kinnistute piiride muutmine, piiride muutmisel moodustavatele katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine“ muutmine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi alevik, kinnistute Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Suur-Kaare tee 67
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Luhaääre tee 25
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kraavihalli tee 22
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Tammenurme tee 14
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla üldhariduskoolide ruumide, teenuste ning sporditaristu hinnakirja kehtestamine
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem
Kaasettekandja: Kaija Mägi, huvihariduse vanemspetsialist
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Erakooli õppetoetuse määra kehtestamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla munitsipaalkoolide, lasteaedade ja huvikoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2023. aastaks
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
14. Vallavalitsuse korraldus: Loa andmine Püünsi kooli muusikaklassi ja Randvere kooli nelja HEV-laste klassi täiendavate müratõkke seinte paigaldamise lepingu sõlmimiseks
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
15. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse hallatavate huvikoolide ruumide üüri- ja teenuste hinnakirja kehtestamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
16. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla kaasava eelarve hääletustulemuste kinnitamine
Ettekandja: Heiko Leesment, avalike suhete osakonna juhataja